Odbor vojenského letectví MO

Odbor vojenského letectví Ministerstva obrany ČR je organizačním útvarem ministerstva odpovědným za oblast vojenského letectví v rozsahu stanoveném zákonem č. 219/1999 Sb., zákonem č. 49/1997 Sb. a dalšími právními předpisy.

Odbor vojenského letectví Ministerstva obrany je věcným gestorem:

  • zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů - § 2 odst. 10 písm. c), § 35 a 40;
  • zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – ve vymezeném rozsahu, který se vztahuje na vojenské letectví;
  • vyhlášky MO č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku (o vojenské letecké technice);
  • vyhlášky MO č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu.

Ředitel odboru je přímo podřízen generálnímu sekretáři MO.

Ředitel:

plukovník gšt. Ing. Petr Brouček

Struktura:

  • Oddělení letecké techniky
  • Oddělení letové a navigačních služeb
  • Oddělení leteckých pozemních zařízení a licencování
  • Oddělení bezpečnosti letů

Kontaktní osoba: podplukovník Ing. Jaroslav Horváth, tel. 973 211 114

23. prosince 2013