Vlajka Evropské unie

Česká republika se stala členem Evropské unie 1. května 2004. Účastní se práce přibližně dvou set pracovních skupin a výborů Rady EU, Výboru stálých zástupců, jednání na úrovni ministrů a práce v dalších společných institucích. Vláda České republiky koordinuje prostřednictvím ministerstev, úřadů a svých institucí veškeré aktivity naší země v rámci EU.

Evropská unie vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii a v současné době má 28 členských států (po odchodu Velké Británie z EU dne 29. března 2019 bude mít 27 členských států). Smyslem svazku je posílit společné zájmy evropských států a směřovat k integraci ve všech oblastech života.

Do Lisabonské smlouvy byla Evropská unie založena na třech pilířích:

  • I. pilíř tvoří Evropská společenství, jako seskupení pro hospodářskou spolupráci a Evropské společenství pro atomovou energii;
  • II. pilíř tvoří Společná zahraniční a bezpečnostní politika, jejíž součástí byla Evropská bezpečnostní a obranná politika, a
  • III. pilíř tvoří policejní a soudní spolupráce v trestních věcech.

Lisabonská smlouva, která novelizovala zakládací smlouvy Evropské unie, byla podepsána v Lisabonu dne 13. prosince 2007 a po komplikovaném procesu ratifikace vstoupila v platnost 1. prosince 2009. Lisabonská smlouva zavedla řadu změn do fungování EU.

Mimo jiné formálně zavedla právní subjektivitu EU, což znamená, že EU může svým jménem uzavírat mezinárodní dohody se třetími státy. Dále došlo ke zrušení již zmíněné pilířové struktury, přičemž oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky zůstává založena na principech mezivládní spolupráce.

Mezi dalšími klíčovými změnami lze zmínit zavedení funkce Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (SZBP) (v současné době je tato funkce vykonávána Federicou Mogherini), který odpovídá za tuto oblast z pozice komisaře pro vnější vztahy, a dále působí jako předseda Rady pro zahraniční věci (Foreign Affairs Council – FAC). Dále byla Lisabonskou smlouvou založena tzv. Evropská služba pro vnější akci (European External Action Service).

S Lisabonskou smlouvou se také Evropská bezpečnostní a obranná politika přejmenovala na tzv. Společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP), přičemž SBOP zůstává nedílnou součástí Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (Common Foreign and Security Policy – CFSP).

Strategickým rámcem pro použití nástrojů SBOP je Globální strategie pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU z června 2016.

Pozice a zájmy, které ČR zastává a hájí v rámci SBOP, jsou definovány v Bezpečnostní strategii ČR, Koncepci zahraniční politiky ČR a Obranné strategii ČR. V listopadu 2016 (aktualizován v srpnu 2017) byl zároveň zpracován společný materiál Ministerstva obrany ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Úřadu vlády ČR s názvem „Posílení obranné a bezpečnostní dimenze EU: pozice a priority České republiky“.

Institucionální rámec

Institucionální rámec Evropské unie tvoří Evropská komise, Rada EU (neboli Rada ministrů), Evropský parlament, Evropský soudní dvůr a Evropský účetní dvůr.

  • Evropskou komisařkou za Českou republiku je od 1. listopadu 2014 Mgr. et Mgr. Věra Jourová, která je odpovědná za otázky spravedlnosti, ochranu spotřebitele a otázky rovnosti pohlaví.

Rada EU pracuje v deseti formacích, přičemž pro Ministerstvo obrany ČR je klíčovou formací Rada pro zahraniční věci, která se standardně schází na úrovni ministrů zahraničních věcí členských států, avšak několikrát do roka zasedne také ve formátu ministrů obrany (dvakrát za rok neformální zasedání ministrů obrany a dvakrát za rok formální zasedání ministrů obrany).

EU - dokumenty a odkazy

  • Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie

Všechny vojenské operace a civilní mise Evropské unie - srpen 2018:


27. září 2018