Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem.

JFK

https://www.facebook.com/groups/370196673382830/

Dnem 24. července 2017 bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení k návrhu věcného záměru zákona o připravenosti občanů k obraně státu, který Ministerstvo obrany zpracovalo na základě usnesení vlády ze dne 5. června 2017 č. 431 k přípravě návrhu věcného záměru zákona, kterým budou vytvořeny právní podmínky pro zvyšování fyzické zdatnosti obyvatel České republiky, jejich znalostí a dovedností a vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by mohli využít k obraně státu.

Připomínkové řízení k návrhu věcného záměru zákona končí dnem 11. srpna 2017.

Materiál detailně rozpracovává záměr Ministerstva obrany vytvořit mezi občanem a Českou republikou kvalitativně nový, partnerský vztah umožňující využívat individuálních schopností, znalostí a dovednostní fyzických osob ke zvyšování odolnosti státu a současně umožnit na základě dobrovolnosti a mimo výkon branné povinnosti přípravu občanů na řešení životních situací v nestandardních situacích, posilovat jejich sociální odpovědnost, úctu k sobě i druhým, stejně jako zvyšovat jejich fyzickou připravenost a mravní hodnotu.

Návrh sleduje veřejný zájem i aktivity občanů

„Návrh považuji za velmi přínosný pro všechny strany, neboť sleduje jak veřejný zájem, tak podporuje aktivity občanů v zapojování se do „věcí veřejných“ prostřednictvím svých koníčků a dovedností. Stát tak poprvé ve své historii oceňuje bohatství, které je vytvářeno schopnostmi a znalostmi jeho obyvatel, a nabídkou na jejich rozvíjení vytváří předpoklady pro zvyšování odolnosti jedinců, a tím celé České republiky. Za velmi významnou součást tohoto dlouhodobého projektu pak považuji, že fyzický výcvik je spojován se vzděláváním, výchovou k odpovědnosti, sounáležitosti k místu, ve kterém žijeme, popřípadě týmu, s nímž sdílíme své sociální role, stejně jako s výchovou k mravnosti a úctě k sobě i druhým,“ říká ministr obrany Martin Stropnický.                      

Návrhem věcného záměru zákona jsou posuzovány možnosti řešení budoucí právní úpravy spolupráce státu a občana v rámci jeho přípravy k obraně státu, resp. přípravy k podpoře plnění úkolů ozbrojených sil v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Materiál vyhodnocuje možnosti a podmínky takové spolupráce, a to včetně nabídky státu zapojit se dobrovolně do aktivit směřujících ke zvyšování fyzické zdatnosti a psychické odolnosti, zvládání životních situací v nestandardních podmínkách, získávání nových poznatků a informací. K tomu jsou pro občany vytvářeny motivační pobídky tak, aby dobrovolným zapojením se do výcviku, výchovy nebo osvěty byla k obraně státu v obecné rovině připravena velká část obyvatelstva. Adresáty úpravy jsou proto všichni obyvatelé České republiky v širokém věkovém, vzdělanostním nebo dovednostním spektru, ale také v celé škále možností jejich fyzické zdatnosti a zdravotní dispozice.  

Široká nabídka možností a variantních podmínek

Pracovní koncepce uvedeného záměru Ministerstva obrany předpokládá vytvoření široké nabídky možností a variantních podmínek také například pro zvyšování fyzické zdatnosti občanů, jejich znalostí a dovedností v oblasti zdravovědy, orientace v terénu, popřípadě jiných aktivit, jejichž zaměření je možné využít ve prospěch obrany České republiky.

Předložením materiálu Ministerstvo obrany jednak naplňuje své koncepce a dlouhodobé záměry v oblasti posilování obranyschopnosti České republiky, jednak reaguje na zjevně patrný celospolečenský jev, že spolu s měnící se bezpečnostní situací ve světě a detekováním stále nových bezpečnostních hrozeb se zvyšuje také odpovědnost občanů za stát a ochranu jeho hodnot.

Návrh věcného záměru zákona se kromě jiného zabývá také vyhodnocením možností, za jakých by bylo možné pro Českou republiku využít výjimky podle čl. 6 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o kontrole nabývání a držení zbraní s tím, že implementace směrnice je plně v působnosti Ministerstva vnitra, avšak základní podmínky pro dobrovolný výcvik střelců k obraně státu musí stanovit Ministerstvo obrany.

Příprava návrhu věcného záměru zákona "o branných spolcích"

Spolupráce se spolky a zájmovými organizacemi

„Chceme co nejvíce podporovat zájmy a dovednosti obyvatel ČR a intenzivní spoluprací se spolky a zájmovými organizacemi současně zvýšit naši obranyschopnost. Věcný záměr zákona nechceme psát za zavřenými dveřmi, ale rádi bychom zapojili širokou veřejnost. Budeme proto vděční za všechny názory a podněty, které se objeví na diskusním fóru na Facebooku."

Ministr obrany  MgA. Martin Stropnický
Ministerstvo obrany zřídilo diskusní skupinu k návrhu zákona „o branných spolcích“

DISKUZNÍ SKUPINA - Branné spolky (facebook.com)

Své podněty a návrhy k věcnému záměru zákona můžete také zasílat na email:

Odbor legislativy a práva

vecnyzamer@email.cz

Zpravodajství:

Spolky představily své náměty, jak zlepšit brannou připravenost občanů

Spolky představily své náměty, jak zlepšit brannou připravenost občanů

27.6.2017

V budově ministerstva obrany dnes proběhl kulatý stůl s 23 spolky a zástupci ministerstev vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy a zahraničních věcí nad připravovaným návrhem věcného záměru zákona o branných spolcích.

Ministerstvo obrany zřídilo diskusní skupinu k návrhu zákona „o branných spolcích“

Ministerstvo obrany zřídilo diskusní skupinu k návrhu zákona „o branných spolcích“

14.6.2017

Ministerstvo obrany připravilo materiál týkající se zvýšení připravenosti občanů k řešení mimořádných situací a na základě dobrovolnosti umožnění jejich zapojení do plnění úkolů ozbrojených sil České republiky v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Vláda České republiky dne 5. června 2017 tento záměr schválila a současně ministru obrany uložila vypracovat a do 31. srpna 2017 předložit návrh věcného záměru zákona, pracovně označovaného jako „zákon o branných spolcích“.