ČR přebírá předsednictví v době, kdy svět prožívá zásadní proměny bezpečnostního prostředí s přímými důsledky pro euroatlantickou i globální bezpečnost a stabilitu, přičemž válečný konflikt probíhá i v bezprostředním sousedství zemí V4. České předsednictví V4 bude tento vývoj ve své činnosti aktivně reflektovat, podporovat opatření, jak této změně čelit, a posilovat společný potenciál, včetně obranných schopností V4 i organizací, kterých jsou visegrádské země členy.

Obranná spolupráce v rámci Visegradské skupiny dostala významný impuls, když na jaře 2014 ministři obrany podepsali Vizi dlouhodobé spolupráce V4 v oblasti obrany. ČR bude aktivně prosazovat plnění jednotlivých priorit Vize dle úkolů stanovených v Akčním plánu. Zejména budeme usilovat o pokrok v otázce vybudování permanentní vojenské struktury V4 a harmonizaci národních obranných a akvizičních plánů s cílem vytvořit prostor pro společné akviziční projekty a pokračovat ve společných vyzbrojovacích projektech s cílem hledat další příležitosti pro spolupráci. Zaměříme se rovněž na oblast společné ochrany vzdušného prostoru V4.

Velká pozornost bude věnována spolupráci V4 v rámci NATO. Na přelomu českého a polského předsednictví V4 se uskuteční summit NATO ve Varšavě. ČR bude usilovat o ambiciózní text společné deklarace V4 pro varšavský summit navazující na obdobnou deklaraci V4 pro summit v Chicagu. V tomto kontextu je plánována série konzultací představitelů ministerstev obrany a zahraničí jak v rámci V4, tak s klíčovými spojenci, zejména USA. Naší další ambicí bude pokročit v implementaci Akčního plánu připravenosti (RAP) tak, aby byla jeho jednotlivá opatření realizována již do varšavského summitu. Budeme usilovat o aktivní zapojení V4 do implementace jednotlivých opatření RAP s důrazem na Síly velmi vysoké pohotovosti a další posilování role Mnohonárodního sboru Severo-východ ve Štětíně.

V případě EU bude zásadním východiskem pro CZ V4 PRES červnové zasedání Evropské rady, které se bude věnovat obranným otázkám. ČR se zaměří na koordinaci implementace závěrů ER v oblasti CSDP, včetně implementace společných pozic zemí V4 k prioritním otázkám, zejména v kontextu aktualizace Evropské bezpečnostní strategie. V rámci českého předsednictví bude završen proces přípravy a vyčlenění do pohotovosti Visegrádského bojového uskupení Evropské unie (V4 EU BG). Ambicí je následně ponechat stálejší strukturu V4 schopnou nasazení jak v rámci EU, tak NATO. V této souvislosti bude pokračovat také příprava na vyčlenění V4 EU BG do pohotovosti v roce 2019. Během certifikačního cvičení COMMON CHALLENGE 2015 budeme také usilovat o uspořádání diskuze na úrovni ministrů obrany s cílem prověřit efektivnost národních rozhodovacích mechanismů při případném nasazeníV4 EU BG.

Perspektivním tématem visegrádské spolupráce je také kybernetická bezpečnost. CZ V4 PRES bude usilovat o prohlubování a zvyšování efektivity spolupráce v rámci Central European Cyber Security Platform (CECSP). Půjde především o harmonizaci pozic zemí V4 k zásadním tématům kybernetické bezpečnosti v rámci mezinárodních organizací, organizaci expertních workshopů a zavedení standardů a zabezpečených kanálů v rámci komunikace mezi státy CECSP. V4 také bude pokračovat v praxi spolupráce specializovaných policejních útvarů a národních „centers of excelence“ zaměřených na výzkum v oblasti kybernetické kriminality.

Další důležitou oblastí bezpečnostně-obranné spolupráce V4 je profesionální vojenské vzdělávání. CZ V4 PRES bude podporovat aktivity v rámci Programu vojenského vzdělávání visegradské skupiny (VIGMILEP), který přispívá k synchronizaci a interoperabilitě vojenského vzdělávání v rámci V4, a napomáhá tak ke zlepšování kvality vojenského vzdělávání i v zemích V4.

CZ V4 PRES bude prohlubovat obrannou spolupráci ve formátu V4+, a to zejména s USA a Německem. Budeme také aktivně podporovat posilování vazeb mezi V4 a NORDEFCO.14. června 2016

ZPRAVODAJSTVÍ :

 

Uzávěrka přihlášek na Univerzitu obrany v Brně je za dveřmi. Termín je do 31. března

Uzávěrka přihlášek na Univerzitu obrany v Brně je za dveřmi. Termín je do 31. března

9.3.2018

Pro všechny, kteří se nemohli dostavit v předchozích třech termínech, připravila Univerzita obrany v Brně ve čtvrtek 8. března další Den otevřených dveří. Také tentokrát byla jeho náplň pestrá – prezentace nabídky studia brněnských fakult, prohlídka laboratoří a výzkumných pracovišť, ukázky ručních zbraní, bojové techniky a vojenských dovedností studentů. Desítky návštěvníků akce také využily možnost podat přihlášku ke studiu na jediné vojenské vysoké škole v České republice.

Podávání přihlášek na Univerzitu obrany v Brně už jen do konce března

Podávání přihlášek na Univerzitu obrany v Brně už jen do konce března

13.2.2018

Studentem a vojákem z povolání na prestižní univerzitě, k tomu pravidelný plat a výhody, které nejsou k zahození. Univerzita obrany nabízí široké spektrum atraktivních technických a manažerských oborů a specializací. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2018.

Karla Šlechtová: Zájem o studium na Univerzitě obrany neustále roste

Karla Šlechtová: Zájem o studium na Univerzitě obrany neustále roste

12.2.2018

Požadavku Armády České republiky na personální posílení ozbrojených sil v technických oborech vychází vstříc rostoucí nabídka míst ke studiu odborných specializací na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany. Tomuto trendu podobně jako u dalších dvou fakult UO odpovídá i stoupající počet uchazečů o přijetí.