Novela branného zákona

Autor: Jan Pejšek, mluvčí MO

Novela branného zákona je pouze pojistkou pro případ hrozícího nebezpečí, v běžném mírovém stavu se nic nezmění.

Článek v dnešních HN v některých čtenářích vyvolal dojem, že se resort obrany chystá znovu zavést pravidelné povinné odvody. Není to pravda. Jde pouze o pojistku, jak zajistit obranu země v případě reálného nebezpečí. V běžném mírovém stavu se s pravidelnými odvody nepočítá.

Předně je třeba zdůraznit, že branná povinnost státních občanů České republiky po vytvoření profesionální armády z našeho právního řádu nevymizela a nadále trvá. Branný zákon z roku 2004 s ní nadále počítá a vztahuje se na všechny občany ve věku 18-60 let. I na ženy, a to zejména z genderových důvodů, zákon totiž aplikuje princip rovných příležitostí mužů a žen.

„Podle dosavadní právní úpravy je doplňování armády možné až ve chvíli, kdy vláda vyhlásí tzv. stav ohrožení státu. První odvedení občané by ale byli k dispozici až za cca 72 dnů a následně by musel proběhnout ještě jejich výcvik, což je v případě reálné hrozby příliš dlouhá doba. Proto novela branného zákona, kterou předloží vláda z podnětu MO do Parlamentu na podzim letošního roku, obsahuje možnost zahájit na základě nařízení vlády odvodní řízení ještě před vyhlášením stavu ohrožení státu. K tomuto kroku by se přikročilo v případě, že bude mít vláda indicie o reálném nebezpečí. Novela má umožnit v případě nutnosti především nábor civilních specialistů, kteří v řadách armády chybí,“ shrnul hlavní důvody novely branného zákona ministr obrany Martin Stropnický.

V žádném případě nejde o znovuzavedení pravidelných povinných odvodů a už vůbec ne o obnovení základní vojenské služby. Jde o posílení možností státu reagovat včas na krizové situace vojenského charakteru. Česká republika se přijetím novely připojí k řadě evropských států, kde je již tato praxe běžná.

 

SLOVNÍČEK POJMŮ:

Branná povinnost je povinnost občana plnit úkoly ozbrojených sil České republiky. Zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení a plnit další povinnosti stanovené branným zákonem. Branná povinnost vzniká občanovi dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, a zaniká dnem dosažení věku 60 let, nebo i dříve, z důvodů uvedených v branném zákoně.

Odvodní řízení je správní řízení, při kterém odvodní komise rozhoduje o schopnosti nebo neschopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu. Občan je povinen při odvodním řízení podrobit se lékařské prohlídce, popř. dalším odborným vyšetřením.

Novela branného zákona nadále počítá s tím, že těhotná žena, a žena, ale i osamělý muž, kteří pečují o dítě ve věku do 15 let, se k odvodnímu řízení, k výkonu mimořádné služby nebo povinnému vojenskému cvičení nepovolávají.

Voják v činné službě je příslušník ozbrojených sil, tj. voják z povolání, nebo voják v záloze na vojenském cvičení.

Voják v záloze je občan, který absolvoval odvodní řízení a byl uznán schopným vykonávat vojenskou činnou službu.