Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva Ministerstva obrany o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon“), zveřejňuje Ministerstvo obrany výroční zprávu za rok 2013 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 1. Počet podaných žádostí o poskytnutí informace: 104
 2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 25
 3. Z toho bylo vydáno 10 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 4. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí Ministerstva obrany o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 13
 5. Z toho 6 rozkladů bylo ministrem obrany zamítnuto.

 6. V souvislosti s poskytováním informací byla podána jedna správní žaloba proti nečinnosti Ministerstva obrany ve věci rozhodnutí o rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva obrany o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Městský soud v Praze usnesením řízení v této věci zastavil vzhledem k tomu, že žalobce vzal žalobu zpět z důvodu, že obdržel rozhodnutí ministra obrany, kterým bylo napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení. Současně soud rozhodl o zaplacení náhrady nákladů řízení ve výši 13 342 Kč, kterou Ministerstvo obrany žalobci ve stanovené lhůtě uhradilo.
 7. Ministerstvo obrany neposkytlo výhradní licenci ve smyslu § 14a odst. 4 zákona žádnému žadateli o informace.
 8. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace: 6
  Z toho dvě stížnosti byly podány podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona. Důvodem podání bylo neposkytnutí požadovaných informací v zákonem stanovené lhůtě. Tyto stížnosti byly vyřízeny předložením dokumentů, které dokládaly, že stěžovatelům byly požadované informace poskytnuty v zákonem stanovené lhůtě. Tři stížnosti byly podány podle § 16a odst. 1 písm. c) zákona. Jedna stížnost byla vyřízena doplněním požadovaných informací a dvě stížnosti vydáním rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Všechny stížnosti byly vyřízeny v autoremeduře.
 9. Další informace vztahující se k uplatňování zákona
 10. a) Požadování úhrady nákladů podle § 17 zákona:
  V souvislosti s poskytováním informací byla u osmi žadatelů vyžadována úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací v souladu s § 17 odst. 1 zákona. Pro nezaplacení požadované úhrady bylo 6 žádostí odloženo podle § 17 odst. 5 zákona.

  b) Výkon působnosti Ministerstva obrany jako nadřízeného orgánu vojenských subjektů při poskytování informací ze samostatné působnosti:
  Ministerstvo obrany vykonává působnost nadřízeného orgánu (odvolacího orgánu) vůči 14 krajským vojenským velitelstvím, 5 újezdním úřadům vojenských újezdů, Univerzitě obrany, Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové, Vojenské policii a Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. V roce 2013 bylo u těchto vojenských subjektů podáno celkem 93 žádostí o poskytnutí informací z oblasti jejich zákonem stanovené působnosti, nebylo vydáno ani jedno rozhodnutí o odmítnutí těchto žádosti a nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona. Nejvíce informací vztahujících se k činnosti vojenských subjektů však tyto subjekty poskytovaly zveřejněním na svých webových stránkách a ústně (zejména telefonicky) prostřednictvím zaměstnanců určených pro kontakt s veřejností v oblasti jejich pracovní činnosti (informace o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, zařazení do aktivní zálohy, studiu na vojenských školách, péči o válečné veterány, o vstupu a vjezdu na území vojenských újezdů).

  c) Nejčastější okruhy požadovaných informací v roce 2013:
  1. Přibližně 40 % informací o činnosti Ministerstva obrany v oblasti
  - hospodaření s majetkem státu v příslušnosti Ministerstva obrany, popř. právnických osob založených nebo zřízených Ministerstvem obrany;
  - organizace Aktivní zálohy;
  - přiznávání statutu účastníků 3. odboje;
  - přiznávání náležitostí vojákům;
  - řízení Armády České republiky, zejména informace o výcviku pilotů, provozu vojenských letišť, vojenských cvičení ve vojenských újezdech, zahraničních misích, spolupráci s církvemi;
  - obecné informace o branné povinnosti a dobrovolném převzetí výkonu branné povinnosti, vojenské evidence a vojenských dokladů.

  2. Přibližně 30 % informací o činnosti Ministerstva obrany v oblasti zadávání veřejných zakázek, zejména způsobu zadávání zakázek malého rozsahu, používání elektronického tržiště, informace o realizovaných auditech.

  3. Přibližně 20 % informací o zaměstnancích Ministerstva obrany, jejich činnosti, vzdělávání a platech.

 

Schválil dne 19. 2. 2014
ředitel Kabinetu ministra obrany


25. února 2014