Výroční zpráva za rok 2006

o činnosti Ministerstva obrany České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo obrany České republiky výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2006:

 • a) počet podaných žádostí o informace:
  na Ministerstvo obrany se písemně obrátilo celkem 58 žadatelů (z toho 33 žádostí bylo podáno elektronicky);
 • b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace:
  jedinému rozkladu podanému proti rozhodnutí o neposkytnutí informace bylo vyhověno a  požadované údaje byly žadateli zpřístupněny;
 • c) neprobíhalo žádné soudní řízení vztahující se k zákonu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
 • d) za uvedené období bylo přijato velké množství dotazů o informace z řad zástupců sdělovacích prostředků (celkem 510) a civilní i vojenské  veřejnosti (celkem1130); nejednalo se o podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., proto nejsou tyto dotazy ve statistice zahrnuty. Cestou elektronické podatelny Ministerstva obrany bylo vyřízeno celkem 310 žádostí.

 

Nejčastější témata dotazů:

 • oblast personální (vydávání osvědčení, veteráni, vojenští důchodci, vojenské školství)
 • nakládání s nepotřebným movitým a nemovitým majetkem
 • legislativní normy resortu  
 • akviziční politika resortu
 • statistické údaje o Armádě České republiky
 • vstup do Armády České republiky, činnost aktivních záloh

 

V Praze dne 26. února 2007
PhDr. Jindřiška Verešová
oddělení tiskové a informační služby MO
tel.: 973 200 152, e-mail: veresovj@army.cz