Transformace vojenských schopností NATO

Transformace vojenských schopností NATO

Po 11. září 2001 se Severoatlantická aliance rozhodla zapojit do boje proti terorismu. Záhy se však ukázalo, že NATO jednak není připravené vést nový typ vojenských operací, a potvrdila se i technologická zaostalost vojenských schopností evropských členských států za USA. Na summitech v Praze a Istanbulu byla proto schválena řada opatření se zaměřením na vedení nových typů vojenských operací.

Vlajka NATO

Pražský závazek ke schopnostem

Cílem Pražského závazku ke schopnostem (Prague Capabilities Commitment, PCC) je vybudovat potřebné obranné schopnosti v těchto kritických oblastech: ochrana proti chemickému, biologickému, radiologickému a jadernému útoku; zajištění velitelské, komunikační a zpravodajské převahy; zlepšení interoperability rozmístěných jednotek a klíčových aspektů bojové efektivity; a zajištění rychlé rozmístitelnosti a udržitelnosti bojových jednotek v místě operace.

Síly rychlé reakce NATO

Součástí PCC bylo i vybudování tzv. Sil rychlé reakce NATO (NATO Response Forces, NRF). NRF se skládají z moderních, flexibilních, rychle rozmístitelných, univerzálních a vysoce výkonných pozemních, vzdušných a námořních sil se schopností okamžitého nasazení kdekoliv v souladu s rozhodnutím NAC. NRF mohou být nasazeny například v operacích na prosazení míru, v humanitárních a záchranných operacích nebo jako odstrašující prostředek.

ČR se do rotací NRF zapojuje především jednotkami z oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN). ČR se výrazně zapojila do 3. rotace NRF (2. pololetí 2004) prostřednictvím mnohonárodního praporu chemické, biologické, radiační a jaderné ochrany NATO, kde v letech 2003 - 2004 působila v roli vedoucí země (lead nation).

AČR v Silách rychlé reakce NATO 2003 - 2007

 

Síly rychlé reakce

Datum

Jednotka

Počet osob

NRF 1

15.10.03 - 15.1.04

Četa RCHPz

80 osob

NRF 2

1.1.04 - 30.6.04

Četa RCHPz

80 osob

NRF 3

1.7.04 - 13.1.05

Prapor RCHBO

277 osob

NRF 4

1.1.05 - 15.7.05

Mimo AČR

NRF 5

1.7.05 - 15.1.06

Četa RCHPz

34 osob

NRF 6

1.1.06 - 15.7.06

Jednotka CIMIC

20 osob

NRF 7

1.7.06 - 15.1.07

Velitelství NRF

10 osob

NRF 8

1.1.07 - 15.7.07

Prapor RCHBO*

do 400 osob

NRF 9

1.7.07 - 15.1.08

JAT,CAOC,TMC*

do 35 osob

Legenda:

RCHPz - radiační a chemický průzkum
RCHBO - radiační, chemická a biologická ochrana
CIMIC - jednotka civilní a vojenské spolupráce
* - podléhá schválení Parlamentem České republiky
JAT - Joint Assessment Team - Společný vyhodnocovací tým
CAOC - Combined Air Operation Centre - Společné operační středisko letectva
TMC - Team Movement Control - Tým pro řízení a kontrolu přesunů

 

Schopnosti NATO v oblasti OPZHN

Na summitu NATO v Praze byla schválena tzv. Pražská iniciativa (Prague Initiative), jež navrhovala vytvoření specifických schopností v oblasti OPZHN (jednotky reakce na biologickou událost, alianční zásobárny bio-ochranných látek, mobilní diagnostické a vyhodnocovací laboratoře na biologické zbraně, alianční školící zařízení v oblasti OPZHN a vytvoření systému pro vedení přehledu o nemocech). Tyto požadované schopnosti jsou již v mnoha případech schopné nasazení - vznikl např. NATO CBRN Bn (mnohonárodní prapor chemické, biologické, radiační a jaderné ochrany NATO), který se podílel na zabezpečení istanbulského summitu NATO a olympijských her v Řecku.

ČR se jednak podílela na výstavbě NATO CBRN Bn, v rámci Pražské iniciativy na svém území vybudovala alianční Centrum OPZHN NATO (NBC Centre of Excellence, NBC CoE), jehož úkolem je zejména vývoj a zdokonalování výcvikových metod, vývoj a tvorba doktrín a standardů, výcvik specialistů a instruktorů a zvyšování znalostí a dovedností příslušníků armád ČR, NATO, PfP i odborníků ostatních armád.

Velitelská struktura NATO

Na summitu v Praze se NATO rozhodlo změnit své velitelské struktury (NATO Command Structure, NCS) tak, aby byly efektivnější a výkonnější. Byla vytvořena dvě velitelství: Velitelství pro operace (Allied Command Operations, ACO), které zodpovídá za přípravu a provádění všech operací pod vedením NATO a Velitelství pro transformaci aliančních sil (Allied Command Transformation, ACT), které zodpovídá za transformaci vojenských schopností NATO.

Souhrnná politická směrnice

Na istanbulském summitu NATO uložili nejvyšší představitelé států a vlád zpracovat Souhrnnou politickou směrnici (Comprehensive Political Guidance, CPG), která má sloužit mj. k harmonizaci aliančního plánování, stanovení priorit transformace až na dobu 15 let. CPG i nový řídící mechanismus budou schváleny na nejvyšší politické úrovni během summitu NATO v Rize v listopadu 2006.

Využitelnost sil aliančních zemí

Ministři obrany zemí NATO na summitu v Istanbulu schválili zprávu s cíli využitelnosti a rozmístitelnosti sil pro mezinárodní vojenské operace. Cílem je, aby 40 % pozemních sil každé země bylo využitelných pro operace NATO a dalších mezinárodních organizací a 8 % pozemních sil každé země mohlo být nasazeno v těchto operacích v rámci jednoho časového úseku (jedné rotace).

Česká republika v současné době uvedené 8 % kritérium splňuje. Předpokládá se, že kritérium 40 % nasaditelnosti dosáhneme v roce 2009. Jedním z kroků k naplnění tohoto kritéria je dosažení počátečních operačních schopností k 31. prosinci 2006.

Role NATO v boji proti terorismu

Severoatlantická aliance na Pražském summitu v roce 2002 schválila Vojenskou koncepci obrany proti terorismu (Military Concept for Defence against Terrorism). NATO se v současné době zaměřuje především na oblast spolupráce zpravodajských služeb členských zemí, působení aliančních sil v mezinárodních operacích (např. protiteroristická operace NATO Active Endeavour) a rozvíjení spolupráce aliančních zpravodajských služeb se zpravodajskými službami nečlenských států.

ČR se dlouhodobě podílí na aliančním protiteroristickém úsilí především prostřednictvím svých zpravodajských služeb. Vysíláme rovněž své jednotky do mezinárodních protiteroristických operací.

Vnitřní reforma NATO

Vnitřní reforma NATO se soustředí na tři hlavní témata: fungování Severoatlantické rady, rozpočtu, zdrojů a struktur. ČR podporuje takovou reformu aliančních struktur, která povede k větší efektivitě rozhodovacích procesů. Zachování principu konsensu považuje ČR za klíčové na všech úrovních.


Aktualizace 21. února 2007