Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva Ministerstva obrany za rok 2012 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon“), zveřejňuje Ministerstvo obrany výroční zprávu za rok 2012 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona.

 1.  Počet podaných žádostí o informace: 126
 2.  Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 21
 3.  Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí: 6
 4.  Na žádné rozhodnutí Ministerstva obrany nebyla v roce 2012 podána žaloba.
 5.  Ministerstvo obrany neposkytlo výhradní licenci ve smyslu § 14a odst. 4 zákona žádnému žadateli o informace
 6.  Počet podaných stížností: 5;

  Z toho o dvou z nich rozhodoval ministr obrany. Jednalo se zejména o stížnosti na částečné (neúplné) poskytnutí požadovaných informací dle § 16a odst. 1 písm. c) zákona nebo na neposkytnutí informace po uplynutí lhůty dle § 16a odst. 1 písm. b) zákona, které byly vyřízeny poskytnutím požadovaných informací stěžovateli, nebo vydáním rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 7.  Další informace vztahující se k uplatňování zákona

Výkon působnosti Ministerstva obrany jako nadřízeného orgánu vojenských subjektů při poskytování informací ze samostatné působnosti:

Ministerstvo obrany vykonává působnost nadřízeného orgánu (odvolacího orgánu) vůči krajským vojenským velitelstvím, újezdním úřadům vojenských újezdů, Univerzitě obrany, Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové, Vojenské policii a Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. V roce 2012 byly u těchto vojenských subjektů podány 2 žádosti o poskytnutí informací z oblasti jejich zákonem stanovené působnosti, nebylo vydáno ani jedno rozhodnutí o odmítnutí těchto žádosti a nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona. Nejvíce informací vztahujících se k činnosti vojenských subjektů však tyto subjekty poskytovaly zveřejněním na svých webových stránkách a ústně (zejména telefonicky) prostřednictvím zaměstnanců určených pro kontakt s veřejností v oblasti jejich pracovní činnosti (informace o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, zařazení do aktivní zálohy, studiu na vojenských školách, péči o válečné veterány, vstupu a vjezdu na území vojenských újezdů).

Úhrada nákladů za vyhledání a zpracování informací byla požadována ve čtyřech případech. Z toho byla v jednom případě úhrada žadatelem zaplacena a v ostatních případech neuplynula v roce 2012 lhůta pro zaplacení požadované úhrady.

Nejčastější okruhy požadovaných informací v roce 2012:

 •  zadávání veřejných zakázek na vojenský materiál
 •  projekty na pořízení vojenské výzbroje
 •  nakládání s veřejnými prostředky v oblasti nákupu vojenské výstroje, výzbroje a vojenské techniky
 •  počty vojenské výzbroje a techniky a náklady na jejich provoz
 •  platy a jiné finanční náklady na zaměstnance, osobní údaje o vedoucích zaměstnancích, organizační struktura Ministerstva obrany v minulých létech
 •  hospodaření s veřejnými prostředky kapitoly MO ve vojenských újezdech, v oblasti poradenských služeb
 •  kontrolní činnost hospodaření státního podniku LOM
 •  vojenská cvičení, ukázky a letecký výcvik
 •  provoz vojenských letišť, zejména letiště Pardubice.

Schválil:

ředitel Kabinetu ministra obrany

v zastoupení

Mgr. Kateřina Bartošová


26. února 2013