Výroční zpráva za rok 2005

o činnosti Ministerstva obrany České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo obrany České republiky výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2005:


 • a) počet podaných žádostí o informace:
  • na resort Ministerstva obrany se písemně obrátilo celkem 143 žadatelů (z toho 126 žádostí podáno elektronicky);

 • b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace:
  • bylo podáno 6 rozkladů (v jednom případě byl rozklad shledán důvodným a požadované informace byly žadateli zpřístupněny, v pěti případech bylo napadené rozhodnutí potvrzeno);

 • c) neprobíhalo žádné soudní řízení vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb.;

 •  
 • d) za uvedené období bylo přijato velké množství dotazů zástupců sdělovacích prostředků (celkem 680) a civilní i vojenské veřejnosti (celkem 1285); nejednalo se však o podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., proto nejsou tyto dotazy ve statistice zahrnuty.

Nejčastější témata dotazů:

 • nakládání s nepotřebným movitým a nemovitým majetkem;
 • personální problematika;
 • finanční a výsluhové náležitosti vojáků z povolání.

 

V Praze dne 21. února 2006
Mgr. Jan Pejšek
zástupce vedoucí oddělení tiskové a informační služby MO
tel. 973 200 151, e-mail: jan.pejsek@army.cz, 106@army.cz