Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 o činnosti Ministerstva obrany České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo obrany České republiky výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2011:

  1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí:
    Na Ministerstvo obrany bylo podáno celkem 87 žádostí, z toho 49 žádostí bylo podáno elektronicky a 6 žádostí bylo zasláno do datové schránky. V osmnácti případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti.
  2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
    Bylo podáno celkem 7 rozkladů proti rozhodnutí o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti. Ve čtyřech případech byl rozklad zamítnut a ve třech případech byla věc vrácena k novému projednání.
  3. Neprobíhalo žádné soudní řízení vztahující se k zákonu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Nejčastější témata dotazů:

• hospodaření resortu obrany
• oblast personální
• nasazení v zahraničních misích
• optimalizace vojenských výcvikových prostorů
• komunikace s veřejnostíV Praze dne 29. února 2012
pplk. Jiří Caletka
odbor komunikace a propagace MO
tiskové oddělení
tel.: 973 200 226, e-mail: caletkaj@army.cz