Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 o činnosti Ministerstva obrany České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo obrany České republiky výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2004:

a) počet podaných žádostí o informace: na Ministerstvo obrany se v písemné a elektronické podobě obrátilo se žádostí o informace celkem 380 žadatelů.

b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí ústředního orgánu o neposkytnutí informace: jedinému rozkladu podanému proti rozhodnutí o neposkytnutí informace bylo vyhověno a požadované údaje byly žadateli zpřístupněny.

c) proběhlo jedno soudní řízení vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb. V právní věci žalobce Jiřího Horníka proti žalovanému Ministerstvu obrany *.pdf rozhodl Nejvyšší správní soud, že „Rozhodnutí ministra obrany č.j. 3648/2002 – 8764 ze dne 11.7.2004 je nicotné“. (viz celé znění rozsudku)

d) za uvedené období se na odbor komunikačních strategií MO obrátilo velké množství žadatelů o informace z řad zástupců sdělovacích prostředků, byly přijaty i další telefonické žádosti, které se v souladu s usnesením vlády ČR č. 875 ze dne 6. září 2000, neevidují. Tyto dotazy nejsou ve statistice zahrnuty.

Nejčastější témata dotazů:
- akviziční politika resortu
- nakládání s nepotřebným majetkem
- reforma ozbrojených sil ČR
- personální oblast
- statistické údaje (počty osob a techniky) o Armádě České republiky

V Praze dne 28.2.2005
PhDr. Jindřiška Verešová
tisková a informační služba MO
tel. 973 200 152, email: veresovj@army.cz