Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 o činnosti Ministerstva obrany České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo obrany České republiky výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2010:

  • a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí:

Na Ministerstvo obrany bylo podáno celkem 49 žádostí, z toho 28 žádostí bylo podáno elektronicky. V pěti případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti.

  • b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Byly podány celkem 3 rozklady proti rozhodnutí o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti. Ve všech případech bylo rozkladům vyhověno a požadované informace byly následně poskytnuty.

  • c) Neprobíhalo žádné soudní řízení vztahující se k zákonu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Nejčastější témata dotazů:

  •  pořizování techniky a uzavíráné smlouvy na její nákup

  • oblast personální (početní stavy, hodnosti, příjmy)

  • hospodaření resortu obrany (rozpočty, výdaje, správa majetku, prodej nepotřebného majetku)

  • zahraniční mise

  • reorganizace resortu obrany


V Praze dne 18. února 2011
pplk. Jiří Caletka
odbor komunikace a propagace MO
tiskové oddělení
tel.: 973 200 226, e-mail: caletkaj@army.cz