Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 o činnosti Ministerstva obrany České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo obrany České republiky výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2003:

a) počet podaných žádostí o informace: na resort Ministerstva obrany se písemně obrátilo 843 žadatelů (z toho 713 žádostí podáno elektronicky),

b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí ústředního orgánu o neposkytnutí informace: 3,

c) probíhalo 1 soudní řízení vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb., k 31.12.2003 nebylo ukončeno pravomocným rozsudkem,

d) tendence rostoucí dotazové aktivity zůstala v roce 2003 nezměněna, ve výše uvedené statistice nejsou zahrnuty dotazy zástupců sdělovacích prostředků a v souladu s usnesením vlády ČR č. 875 ze dne 6. září 2000 ani telefonicky přijaté žádosti.

Nejčastější témata dotazů:
- reforma ozbrojených sil ČR
- odprodej či převod nemovitého a movitého majetku
- legislativní normy resortu MO
- akviziční systém
- oblast personalistiky (veteráni, vydávání osvědčení, vojenské školství)
- statistické údaje o Armádě České republiky

V Praze dne 13.2.2004
Mgr. Jan Pejšek
vedoucí oddělení veřejných informací
odboru komunikačních strategií a služeb MO
tel. 973 200 151, email: 106@army.cz