106 - Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 o činnosti Ministerstva obrany České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, zveřejňuje Ministerstvo obrany České republiky výroční zprávu za rok 2001 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle uvedeného zákona:

- počet podaných žádostí o informace: v roce 2001 se na Ministerstvo obrany obrátilo s písemnou žádostí o informace 406 žadatelů (z toho 298 žádostí podáno elektronicky, 108 formou dopisu),
- počet podaných rozkladů proti rozhodnutí ústředního orgánu o neposkytnutí informace: 4 (všechny zamítnuty rozhodnutím ministra obrany o rozkladu),
- neprobíhalo žádné soudní řízení vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb.,
- žádné řízení o sankcích za nedodržování citovaného zákona nebylo vedeno,
- v průběhu roku 2001 se na odbor vztahů s veřejností MO obrátilo velké množství žadatelů s telefonickou žádostí o informace, tyto žádosti se neevidují; ve výše uvedené statistice nejsou zahrnuty dotazy zástupců sdělovacích prostředků.

Nejčastější témata dotazů:
- průběh základní či náhradní vojenské služby
- profesionalizace Armády České republiky
- Česká republika a NATO
- odprodej nepotřebného materiálu
- personální politika
- akviziční systém
- statistické údaje o Armádě České republiky.

V Praze dne 30.1.2002, Mgr. Jan Pejšek, vedoucí skupiny pro realizaci zákona č.106/1999 Sb. odboru vztahů s veřejností MO