Ministerstvo obrany České republiky - důvod a způsob založení

Ministerstvo obrany České republiky

Důvod a způsob založení povinného subjektu včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Základem existence ministerstva obrany je článek 79 odst. 1 Ústavy České republiky, který stanoví, že ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. Tímto zákonem je zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tento zákon ve svém § 1 zřizuje ministerstvo obrany jako ústřední orgán státní správy, v jehož čele je člen vlády. Ustanovení § 16 citovaného zákona stanoví působnost ministerstva obrany. Podle tohoto ustanovení je ministerstvo obrany ústředním orgánem státní správy zejména pro:

1. zabezpečování obrany České republiky,
2. řízení Armády České republiky,
3. správu vojenských újezdů.

Ministerstvo obrany dále jako orgán pro zabezpečování obrany:

1. se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu,
2. připravuje koncepci operační přípravy státního území,
3. navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, Radě obrany České republiky a prezidentu České republiky,
4. koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně,
5. řídí vojenské zpravodajství,
6. zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky a koordinaci vojenského letového provozu s civilním letovým provozem,
7. organizuje a provádí opatření k mobilizaci Armády České republiky, k vedení evidence občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou za branné pohotovosti poskytnuty pro potřeby Armády České republiky,
8. povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti.

Ministerstvo obrany rovněž v rámci evropských bezpečnostních struktur organizuje součinnost s armádami jiných států.

Zásady činnosti ministerstva obrany jsou stanoveny v § 20 - 28a citovaného zákona. Následuje výňatek z citovaného zákona.

§ 20

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené v části první (dále jen "ministerstva") plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech.

§ 21

Ministerstva se ve veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády.

§ 22

Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. O návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost.

§ 23

Ministerstva předkládají za svěřená odvětví podklady potřebné pro sestavení návrhů státních rozpočtů republiky a pro přípravu jiných opatření širšího dosahu. Zaujímají stanovisko k návrhům, které předkládají vládě České republiky jiná ministerstva, pokud se týkají okruhu jejich působnosti.

§ 24

Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky; připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila; dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě.

§ 25

Ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce. Zabezpečují ve své působnosti úkoly, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství v mezinárodních organizacích.

§ 26 - zrušen

§ 27

Ministerstva si navzájem vyměňují potřebné informace a podklady. Nižší orgány státní správy jim podávají zprávy a sdělují údaje, které si příslušná ministerstva vyžadují v rozsahu nezbytně nutném pro plnění svých úkolů.

§ 28

Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky. Základem pro existenci a činnost Armády České republiky jakožto součásti ozbrojených sil České republiky je ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Podle čl. 3 odst. 1) tohoto ústavního zákona bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. Podle čl. 4 odst. 2) citovaného ústavního zákona rozsah branné povinnosti, úkoly ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů a havarijních služeb, jejich organizaci, přípravu a doplňování a právní poměry jejich příslušníků stanoví zákon, a to tak, aby byla zajištěna civilní kontrola ozbrojených sil. K provedení těchto článků citovaného ústavního zákona byl s účinností od 1. 12. 1999 přijat komplex nového branného zákonodárství spolu s prováděcími předpisy.

Aktualizované dokumenty branného zákonodárství viz: Branné zákonodárství.


Říjen 2018