106 - Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2002 o činnosti Ministerstva obrany České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo obrany České republiky výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2002:

a) počet podaných žádostí o informace: na Ministerstvo obrany se obrátilo s písemnou žádostí o informace 703 žadatelů (z toho 621 žádostí podáno elektronicky),

b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí ústředního orgánu o neposkytnutí informace: 2 (jeden rozhodnutím ministra obrany zamítnut, druhému částečně vyhověno),

c) neprobíhalo žádné soudní řízení vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb.,

d) v průběhu roku 2002 se na odbor vztahů s veřejností MO obrátilo velké množství žadatelů s telefonickou žádostí o informace, tyto žádosti se neevidují; ve výše uvedené statistice nejsou zahrnuty dotazy zástupců sdělovacích prostředků.

Nejčastější témata dotazů:
- reforma ozbrojených sil ČR
- průběh základní a náhradní vojenské služby
- Česká republika a NATO
- odprodej nepotřebného materiálu
- personální politika
- akviziční systém
- statistické údaje o Armádě České republiky

V Praze dne 30.1.2003, Mgr. Jan Pejšek, vedoucí oddělení veřejných informací odboru komunikačních strategií a služeb