Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 o činnosti Ministerstva obrany České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo obrany České republiky výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2009:

 1. Počet podaných žádostí o informace: 50

  Na Ministerstvo obrany se písemně obrátilo celkem 50 žadatelů (z toho 20 žádostí bylo podáno elektronicky);

 2. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 2

  V jednom z rozkladů podanému proti rozhodnutí o neposkytnutí informace nebylo vyhověno a požadované údaje nebyly žadateli zpřístupněny; ve druhém případě rozkladu podanému proti rozhodnutí bylo vyhověno částečně;

 3. Neprobíhalo žádné soudní řízení vztahující se k zákonu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 4. Za uvedené období bylo přijato velké množství dotazů o informace z řad zástupců sdělovacích prostředků (celkem 387) a civilní i vojenské veřejnosti (celkem 1151); nejednalo se o podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., proto nejsou tyto dotazy ve statistice zahrnuty. Cestou elektronické podatelny Ministerstva obrany bylo vyřízeno celkem 195 žádostí.

Nejčastější témata dotazů:

 • oblast personální (vojenské školství; váleční veteráni-vydání osvědčení, dokladů; potvrzování o vykonané vojenské základní službě);

 • legislativní normy resortu;

 • nakládání s nepotřebným movitým a nemovitým majetkem;

 • akviziční systém;

 • Armáda České republiky a české předsednictví v Radě EU;

 • povolání do Armády České republiky a zařazení do Aktivních záloh;

 • čeští vojáci v zahraničních misích.


V Praze dne 26. února 2010

Mgr. Jan Pejšek

oddělení tiskové a informační služby MO

tel.: 973 200 151