Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 o činnosti Ministerstva obrany České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo obrany České republiky výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2008:

 • Počet podaných žádostí o informace: 50

  Na Ministerstvo obrany se písemně obrátilo celkem 50 žadatelů (z toho 19 žádostí bylo podáno elektronicky);

 • Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 1

  Jedinému rozkladu podanému proti rozhodnutí o neposkytnutí informace nebylo vyhověno a požadované údaje nebyly žadateli zpřístupněny;

 • Neprobíhalo žádné soudní řízení vztahující se k zákonu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Za uvedené období bylo přijato velké množství dotazů o informace z řad zástupců sdělovacích prostředků (celkem 490) a civilní i vojenské veřejnosti (celkem 1095); nejednalo se o podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., proto nejsou tyto dotazy ve statistice zahrnuty. Cestou elektronické podatelny Ministerstva obrany bylo vyřízeno celkem 495 žádostí.

Nejčastější témata dotazů:

 • nakládání s nepotřebným movitým a nemovitým majetkem

 • oblast personální (veteráni, vojenští důchodci, vojenské školství)

 • legislativní normy resortu 

 • akviziční politika resortu

 • Armáda České republiky a české předsednictví v Radě EU 

 • vstup do Armády České republiky

V Praze dne 17. února 2009

PhDr. Jindřiška Verešová

oddělení tiskové a informační služby MO

tel.: 973 200 152, e-mail: veresovj@army.cz