Ve Vyškově si připomněli 9. výročí vstupu ČR do NATO

Autor: major Pavel Kočvara, Vyškov

Ve středu 12. března 2008 se v prostorách kasáren Dědice ve Vyškově za účasti představitelů státní správy a samosprávy a společenských organizací uskutečnil slavnostní nástup útvarů a zařízení posádky Vyškov u příležitosti oslav 9. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance.

Ředitel Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově plukovník Jaromír Zůna, přímý účastník slavnostního aktu podpisu Washingtonské smlouvy ve městě Independence, připomněl historii a vojensko politické aspekty vzniku Aliance a vstupu České republiky.

"Aliance slavila 50. výročí od svého založení a současně zahájila proces svého rozšiřování přijetím nových členských zemí střední a východní Evropy, bývalých členů východního bloku. Kosovská krize se stala jedním z nejnaléhavějších bezpečnostních témat vně i uvnitř Aliance samotné. Z důvodu vývoje událostí na Balkáně se Rusko rozhodlo neparticipovat na Washingtonském summitu. Pozornost členských zemí NATO byla soustředěna do přípravy summitu, který měl Alianci připravit na nové poslání v 21. století," uvedl plukovník Zůna.

Do souběhu těchto událostí bylo také nutné včlenit akt nejdůležitější, tedy podpis Washingtonské smlouvy novými členskými zeměmi. Akt podpisu smlouvy musel předcházet Washingtonskému summitu tak, aby Česká republika, Polsko a Maďarsko mohly vystupovat v průběhu summitu ve Washingtonu jako plnoprávní členové NATO.

"Integrační proces České republiky do struktur Aliance prostupuje celou strukturou AČR a našel svůj odraz i v úkolech a činnostech, které zabezpečují vzdělávací a výcviková zařízení, která jsou v posádce Vyškov dislokována", řekl plukovník Zůna a pokračoval: "Ředitelství výcviku a doktrín bylo od svého vzniku koncipováno jako jedno z hlavních center mezinárodní spolupráce v AČR, se silnou vazbou na alianční prostředí. Z širokého výčtu aktivit, které vyjadřují rozsah a hloubku těchto činností lze uvést působnost Správy doktrín, která zajišťuje implementaci aliančních postupů a standardů do základních dokumentů AČR. Dále Ředitelství výcviku a doktrín má, podílí se nebo zajišťuje:

  • odpovědnost za přípravu personálu k výkonu funkcí ve strukturách NATO a EU (CONAMS);
  • získání akreditace v NATO pro organizaci kurzu pro civilní zaměstnance NATO před vysláním k výkonu funkcí v zahraničních misích;
  • přípravu velitelů, štábů a jednotek před výjezdem do misí NATO, OSN, EU;
  • Ústav jazykové přípravy zastupuje ČR ve výboru pro jazykovou spolupráci v NATO (BILC), současně je certifikovaným pracovištěm v NATO které zabezpečuje testování podle normy STANAG 6001, na ÚJP působí rodilí mluvčí z Velké Británie, USA, Francie, vedle studentů z AČR organizuje výuku češtiny i pro zahraniční studenty;
  • společný projekt ČR/UK BMATT CZ, který organizuje kurzy pro příslušníky armád zemí střední a východní Evropy v rámci programů PfP, MAP a Středomořského dialogu, včetně kurzů pro vrcholový management těchto armád;
  • vojenské výcvikové prostory AČR jsou využívány aliančními zeměmi k výcviku svých jednotek;
  • zcela výjimečným subjektem, který ve Vyškově působí, je mezinárodní vojenská organizace NATO JCBRN Defence COE;
  • pravidelná a dlouhodobá spolupráce s Texaskou Národní gardou v oblasti výcviku

a bylo by možné uvést i další příklady."

Vyškov 1 Vyškov 2 Vyškov 3

Podle slov plukovníka Zůny je praktickým vyústěním úsilí integračního procesu schopnost jednotek AČR působit v aliančních operacích a naplňovat tak mezinárodní závazky České republiky. Dodal, že nové formy ohrožení vyžadují jiný způsob použití sil, a že vojenské činnosti nesměřují přímo k dosažení vítězství, ale vytvoření podmínek, ze kterých mohou být současné krize teprve rozhodnuty. Stabilizační fáze operace se stává rozhodující pro dosažení strategických cílů mise.

Oproti vojenským konfliktům minulosti, kdy civilní obyvatelstvo bylo vnímáno jako týl, jsou dnešní konflikty vedeny v prostředí civilní populace. K tomu, aby AČR byla schopna vyhovět novým požadavkům, je zapotřebí všestranně připravených a adaptabilních vojáků se schopností pružně se přizpůsobovat novým situacím, úkolům a požadavkům. To je úkolem ŘeVD a naším hlavním příspěvkem integračnímu procesu do struktur NATO.

Independence 1999 - 1 Independence 1999 - 2Independence 1999 - 3Independence 1999 - 4

Plukovník Jaromír Zůna popsal i bližší pohled na akt podpisu Washingtonské smlouvy. "Vlastní podpis proběhl v komorním prostředí Trumanovy knihovny", připomněl tuto událost a pokračoval:

"U příležitosti 50. výročí založení NATO tím byla vzdána pocta prezidentu USA Harrymu S. Trumanovi, který v roce 1949 stál u zrodu obranné Aliance západních demokracií. Způsob provedení, organizace, volba místa a zastoupení politické reprezentace na této události, odrážel již zmíněné širší politické souvislosti roku 1999. Každá z nově vstupujících zemí byla zastoupena ministrem zahraničních věcí, svým velvyslancem v USA a náměstkem ministra obrany. České republika byla reprezentována ministrem zahraničních věcí ČR Janem Kavanem a za resort obrany náměstkem ministra obrany ČR Jaromírem Novotným. Spojené státy, jako hostitelská země slavnostního aktu, byly zastoupeny ministryní zahraničních věcí Madeleine Albrightovou. Velikost podia v aule Trumanovy knihovny zcela zaplnili čtyři hlavní aktéři slavnostní události. Aula samotná byla jen o málo větší, než některá z našich učeben a dobrou třetinu její kapacity obsadili zástupci sdělovacích prostředků. Podpis Washingtonské smlouvy je politickou záležitostí. Proto původně nebyla plánována ani přítomnost vojenských osob jak z USA, tak i z nově přistupujících zemí. Změna původního záměru byla učiněna až ve fázi bezprostředních příprav v Independence, ve skutečnosti den před samotnou událostí. Protokol vyžadoval, aby po podpisu smlouvy každou ze zemí, byla její vlajka vsazena do řady mezi ostatní vlajky členských zemí NATO. K tomuto účelu bylo zapotřebí zástupců ozbrojených sil nových členských zemí. Řešení bylo nalezeno na Command General and Staff College ve Ft. Leavenworth, Kansas, kde v té době studovali vojáci z České republiky, Maďarska i Polska. Někdy i zcela prozaické okolnosti vedou k tomu, že člověk má možnost reprezentovat svou zemi a účastnit se historické události."

Na samotný závěr ředitel Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově plukovník Jaromír Zůna řekl: "Dovolte mi, abych své vystoupení zakončil výtahem z projevu ministryně zahraničních věcí USA paní Madeleine Albrightové, který přednesla 12. března 1999 v Independence: "-jste opravdu spojenci, jste doma -"


Foto: autor a archiv plukovníka Jaromíra Zůny

Foto ke stažení v tiskové kvalitě:

Fotografie - Vyškov 1, Fotografie - Vyškov 2, Fotografie - Vyškov 3