Ministerstvo obrany » Ministryně a ministerstvo » Lidé a struktura » Náměstek pro řízení SDK » Sekce dozoru a kontroly » Dotace pro státní lesy, příspěvkové organizace a státní podniky

Dotace pro státní lesy, příspěvkové organizace a státní podniky

Dotace ve prospěch státních lesů

Odbor řízení organizací MO plní funkci poskytovatele dotací pro právnické a fyzické osoby hospodařící v lesích na pozemcích důležitých pro obranu státu. Podacím místem pro žádosti zpracované v souladu s nařízením vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti je odbor řízení organizací MO.

Dotace z fondů EU ve prospěch příspěvkových organizací a státních podniků

Finanční prostředky jsou využívány samotným ministerstvem jako organizační složkou státu a příspěvkovými organizacemi a státními podniky zřízenými a založenými MO. Dotacemi z fondů EU se rozumí finanční podpora z Evropské unie, která je poskytována prostřednictvím jednotlivých tematicky specifikovaných operačních programů Strukturálních a investičních fondů EU, a to formou přímé dotace nebo inovativních finančních nástrojů.

Tyto finanční prostředky se čerpají v rámci několikaletých cyklů a na základě definovaných jasných cílů, které reflektují priority ČR. Metodicky koordinuje realizaci projektů spolufinancovaných prostředků z fondů EU v rámci ministerstva obrany odbor řízení organizací MO.


10. června 2018