Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva Ministerstva obrany o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon“), zveřejňuje Ministerstvo obrany výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014.

1. Počet podaných žádostí o poskytnutí informace: 142

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 33
Z toho bylo vydáno 11 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádost.

3. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí Ministerstva obrany o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 7
Z toho 4 rozklady byly ministrem obrany zamítnuty. Na základě 3 rozkladů podaných žadateli ministr rozhodnutí o odmítnutí žádosti zrušil a žadatelům byly informace poskytnuty v plném nebo omezeném rozsahu.

4. Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Ministerstva obrany o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl vydán žádný rozsudek soudu.

5. Ministerstvo obrany neposkytlo výhradní licenci ve smyslu § 14a odst. 4 zákona žádnému žadateli o informace.

6. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace: 5
Z toho byla podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona podána 1 stížnost, která byla vyřízena poskytnutím požadované informace. Podle § 16a odst. 1 písm. c) zákona byly podány 2 stížnosti, které byly vyřízeny doplněním požadovaných informací. Podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona byly podány 2 stížnosti. V souladu s § 16a odst. 7 písm. a) a b) zákona ministr obrany v jednom případě výši požadované úhrady nákladů za poskytnutí informace potvrdil a ve druhém případě požadovanou úhradu snížil. Stěžovatel však v zákonné lhůtě nezaplatil sníženou úhradu a jeho žádost byla odložena podle § 17 odst. 5 zákona.

7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona

  a) Požadování úhrady nákladů podle § 17 zákona:
V souvislosti s poskytováním informací byla u 11 žadatelů vyžadována úhrada nákladů za poskytnutí informací v souladu s § 17 odst. 1 zákona. Pro nezaplacení požadované úhrady bylo 7 žádostí odloženo podle § 17 odst. 5 zákona a u 2 žádostí ještě neuplynula lhůta pro jejich zaplacení.

  b) Výkon působnosti Ministerstva obrany jako nadřízeného orgánu vojenských subjektů při poskytování informací ze samostatné působnosti:
Ministerstvo obrany vykonává působnost nadřízeného orgánu (odvolacího orgánu) vůči 14 krajským vojenským velitelstvím, 5 újezdním úřadům vojenských újezdů, Univerzitě obrany, Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové, Vojenské policii a Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. V roce 2014 bylo u těchto vojenských subjektů podáno celkem 48 žádostí o poskytnutí informací z oblasti jejich zákonem stanovené působnosti, nebylo vydáno ani jedno rozhodnutí o odmítnutí těchto žádosti a nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona. Nejvíce informací vztahujících se k činnosti vojenských subjektů však tyto subjekty poskytovaly zveřejněním na svých webových stránkách a ústně (zejména telefonicky) prostřednictvím zaměstnanců určených pro kontakt s veřejností v oblasti jejich pracovní činnosti (informace o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, zařazení do aktivní zálohy, studiu na vojenských školách, péči o válečné veterány, vstupu a vjezdu na území vojenských újezdů a sankcích za porušení zákazu vstupu, pyrotechnické očistě vojenského újezdu, monitorování životního prostředí újezdu, nákupu pozemků po změně hranic vojenského újezdu, atd.).

  c) Nejčastější okruhy požadovaných informací v roce 2014:

    1. Přibližně 55 % požadovaných informací se vztahuje k činnosti Ministerstva obrany v oblasti hospodaření s majetkem státu v příslušnosti Ministerstva obrany, zejména k zadávání a realizaci veřejných zakázek na nákup vojenské techniky a vybavení pro vojáky, nákup služeb vztahujících se k jejich údržbě, ke správě budov a objektů, informace o cenách pronájmů movitého i nemovitého majetku, smluvních vztazích ke společnostem poskytujícím služby, kopie dokladů ke stavbám ve vojenských objektech, seznamy pozemků, na kterých se nacházejí objekty lehkého opevnění, kopie uzavřených smluv, faktur, znaleckých posudků na prodejní ceny, materiálů předkládaných do jednání vlády, výsledky auditů.

    Z toho nezanedbatelnou část tvoří dotazy v oblasti vyřizování žádostí o vydávání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu podle zákona č. 262/2011 Sb., a žádostí o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

    2. Přibližně 25 % požadovaných informací se vztahuje k řízení a činnosti Armády České republiky včetně informací o vojácích a vojákyních. Žadatelé se domáhali informací o účasti v zahraničních operacích, pobytu ozbrojených cil cizích států v ČR, vybavení armády vojenskou technikou a výzbrojí a informací o provozu na vojenských letištích. Menší část dotazů se týkala přiznávání náležitostí vojákům, zařazení vojáků i vojákyň do hodnostních sborů a podle odbornosti.

    3. Přibližně 20 % požadovaných informací se vztahuje k organizační struktuře Ministerstva obrany, organizačním změnám a ke vzniku a ukončení pracovního poměru zejména vedoucích zaměstnanců, jejich vzdělání, činnosti a platech.


Vloženo: 20. února 2015