Sekce státního tajemníka

Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany (SST MO) je organizačním útvarem Ministerstva obrany, který odpovídá za koncepční, legislativní, kontrolní a výkonné činnosti a za odborné řízení oblasti personální, vzdělávání, sociální a platové politiky a oblasti organizačních věcí státní služby, služebních vztahů státních zaměstnanců, pracovněprávních vztahů zaměstnanců ve správních úřadech a občanských zaměstnanců a za přípravu a vydávání služebních předpisů v resortu Ministerstva obrany.

Odpovídá za systemizaci služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., Ministerstva obrany, krajských vojenských velitelství a újezdních úřadů, za zpracování návrhu organizační struktury Ministerstva obrany, krajských vojenských velitelství a újezdních úřadů. Dále odpovídá za stanovení vnitřní systemizace resortu Ministerstva obrany mimo režim zákona č. 234/2014 Sb., za oblast prevence rizikového chování a rovných příležitostí zaměstnanců, za výstavbu Informačního systému o službě a personálu a za kolektivní vyjednávání.

Odpovídá za výkon státní správy v oblasti vojenského školství, za výkon povinností zřizovatele vojenských středních a vyšších odborných škol a školských zařízení, které zřizuje Ministerstvo obrany, za výkon agendy orgánu sociálního zabezpečení v oblasti důchodového pojištění a výsluhových náležitostí vojáků z povolání a agendy nemocenského pojištění vojáků z povolání. Je podpůrným evidenčním orgánem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Sekci řídí:

Kancelář státního tajemníka MO:

  • tel.: 973 225 703

Adresa:

Ministerstvo obrany ČR
Sekce státního tajemníka MO
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6


Informační systém personalistiky (www.ikp.army.cz)
(Webové stránky ve prospěch zaměstnanců resortu obrany - Interní komunikační portál)


Struktura:

Kontakty:


Složky přímo řízené státním tajemníkem:


Kontaktní osoba: Ing. František Kučera, tel.: 973 225 657

5. října 2018