Sekce ekonomická

Sekce ekonomická Ministerstva obrany (SE MO).

Sekci řídí náměstek pro řízení Sekce ekonomické Ministerstva obrany

Náměstek pro řízení sekce řídí, organizuje a kontroluje plnění služebních a pracovních úkolů v jím řízené sekci a odpovídá za řádný výkon činností v jí svěřené působnosti.

Náměstek pro řízení sekce zejména

  • rozhoduje ve věcech, které náležejí do působnosti sekce, pokud si rozhodování o nich nevyhradil zcela nebo zčásti ministr obrany;
  • určuje formy a způsoby realizace hlavních úkolů sekce a odpovídá za jejich včasné, správné a komplexní splnění;
  • odpovídá za optimalizaci vnitřních procesů, zpracování koncepcí, návrhů právních předpisů po věcné stránce a návrhů vnitřních předpisů v rozsahu působnosti sekce;
  • odpovídá za zpracování dokumentů obsahujících skutečnosti náležející do působnosti sekce a určených k projednání v Parlamentu České republiky, vládě České republiky a v poradních orgánech ministra obrany;
  • zastupuje Ministerstvo obrany v rozsahu působnosti sekce při jednáních navenek, pokud si takové zastupování nevyhradil zcela nebo zčásti ministr obrany;
  • odpovídá za hospodárné, efektivní a účelné hospodaření s veřejnými prostředky, které byly sekci přiděleny;
  • odpovídá za ochranu utajovaných informací, osobních údajů a dalších skutečností zpracovávaných v sekci, které jsou chráněny podle jiných právních předpisů, a za dodržování povinností s tím spojených;
  • odpovídá v rozsahu působnosti sekce za zpracování podkladů k žádostem o poskytnutí informace podaným podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
  • odpovídá za správné a včasné vyřízení stížností, petic, oznámení a podnětů adresovaných nebo postoupených sekci, pokud je k jejich vyřízení sekce věcně příslušná;
  • řídí ohlašování agend a oznamování výkonu působnosti v agendách ve své působnosti podle § 53 až 55 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Pro nároky podle zákona č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, má náměstek pro řízení sekce postavení náměstka ministra obrany.

Náměstek pro řízení sekce ekonomické Ministerstva obrany vydává pověření k provedení veřejno správních kontrol v rozsahu své působnosti a následně je oprávněn k vyřizování námitek uplatněných podle zákona č. 255/2012 Sb. proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole, k jejímuž provedení vydal pověření.

Struktura Sekce ekonomické Ministerstva obrany