Odbor správy majetku

Odbor správy majetku Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odpovídá za koncepční činnosti a za odborné a metodické řízení oblasti hospodaření a nakládání s majetkem státu, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., a s nevlastním majetkem v resortu Ministerstva obrany, včetně hospodaření a nakládání s pohledávkami státu.

Dále OSM odpovídá za oblast nabývání majetku (mimo nabývaní majetku a služeb podle zákona o zadávání veřejných zakázek). Metodicky řídí problematiku objasňování a řešení škod na majetku státu v resortu Ministerstva obrany.

V rámci své působnosti:

 • stanovuje závazné postupy pro používání vlastního a nevlastního majetku, pro nakládání s nepotřebným majetkem a vymezuje oprávnění a povinnosti organizačních celků a příslušných vedoucích zaměstnanců při hospodaření a nakládání s majetkem státu, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany;
 • nastavuje systém vedení doplňkové a operativní evidence majetku a služeb;
 • uděluje předchozí písemný souhlas s výpůjčkou nebo nájmem majetku státu, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany;
 • nastavuje systém správy pohledávek a objasňování škod na majetku státu, včetně jejich evidence;
 • odborně a metodicky řídí Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem a odbor nakládání s nepotřebným majetkem;
 • nastavuje pravidla pro ochranu územních zájmů Ministerstva obrany v rámci územního plánování a správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb. a ochranu objektů důležitých pro obranu státu;
 • zajišťuje uzavření a plnění dohody o evidování nemovitostí důležitých pro obranu státu ve smyslu ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí;
 • nastavuje systém využití a zpracování dat katastru nemovitostí pro specifické účely resortu Ministerstva obrany;
 • zpracovává závazná stanoviska k žádostem právnických a podnikajících fyzických osob k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem a souhlasu s udělením výjimky k nabytí vlastnictví nebo držení vojenských zbraní, které podléhají zvláštnímu režimu kontroly;
 • plní roli metodického orgánu pro oblast znaleckých posudků v resortu obrany.

Ředitelka odboru:

Tel.: 973 200 790, 724 092 491
e-mail: eva.buresova@army.cz

Asistentka ředitelky:
Jarmila Hanáčková
Tel.: 973 200 928
Fax: 973 201 733

Adresa:

Ministerstvo obrany
Sekce nakládání s majetkem
Odbor správy majetku
Tychonova 221/1
160 01 Praha 6

Ředitelce odboru správy majetku jsou přímo podřízeni:

 • vedoucí oddělení správy majetku
 • vedoucí oddělení informační podpory
 • vedoucí oddělení správního

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Tahovský, vedoucí oddělení informační podpory
tel. 973 200 357, 602 306 658
5. září 2018