Ministerstvo obrany » Ministryně a ministerstvo » Lidé a struktura » Náměstek pro řízení SDK » Sekce dozoru a kontroly » Vojenský lesní úřad

Vojenský lesní úřad

Vojenský lesní úřad (VLsÚ) byl zřízen ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Vykonává státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany ČR (MO ČR), s agendou odpovídající agendě krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Ministerstvo zemědělství ČR plní vůči VLsÚ (jako orgánu státní správy lesů) a jeho vedoucímu úkoly stanovené lesním zákonem. Vedoucí VLsÚ projednává záležitosti státní správy lesů ve vojenských lesích přímo s řediteli odborů odvětví lesního hospodářství Ministerstva zemědělství, vykonávajícím ve vztahu k VLsÚ působnost ústředního orgánu státní správy lesů.

VLsÚ je podřízenou složkou MO ČR se sídlem v Praze, kam je také třeba směrovat všechna podání - viz níže: Doručovací adresa.

Územní působnost Vojenského lesního úřadu

Vychází z ustanovení § 19 odst. 3 lesního zákona a § 29 zákona č. 222/1999 Sb.,o zajišťování obrany České republiky. Podle těchto ustanovení se územní působnost VLsÚ vztahuje na:

 • všechny lesy ležící na území vojenských újezdů, ve vojenských objektech a v jejich ochranných pásmech;
 • lesy ležící mimo vojenské újezdy a jejich ochranná pásma, ve kterých vykonává právo hospodaření státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, Ministerstvo obrany ČR, nebo jiná jemu podřízená organizační složka.

Sídlo:

 • Vojenský lesní úřad
 • Pod Juliskou 3
 • Praha 6

Doručovací adresa:

 • Vojenský lesní úřad
 • Tychonova 221/1
 • 160 00 Praha 6

Vedoucí VLsÚ:

 • Ing. Václav Patera
 • telefon 973 204 080
 • mobil 724 605 428

Zástupce vedoucího VLsÚ:

 • Ing. Ivo Růžička
 • telefon 973 204 082
 • mobil  606 670 185

Sekretářka:


Za obsah stránek zodpovídá: Ing. Pavel Sliacky, tel.: 973 204 086

19. května 2018