Odbor dohledu nad akvizicemi

Odbor dohledu nad akvizicemi je organizačním prvkem sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany odpovědným za provádění nezávislého a nestranného věcného, technického a právního dohledu nad akviziční činností resortu ministerstva a k zajištění objektivního přezkoumávání a vyhodnocování hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti požadavků předkládaných v rámci stanovených cílů, priorit a úkolů pro naplnění požadovaných schopností resortu ministerstva.

Odbor se zaměřuje na kvalitu zadání předmětu veřejné zakázky z hlediska jeho účelnosti, objektivnosti, transparentnosti a nediskriminačního přístupu, na dodržování právních a vnitřních předpisů při přípravě a realizaci akvizic a na postup při odprodeji majetku.

V rámci své činnosti odbor přezkoumává dodržování zákonných podmínek zadavatelem navrhovaného způsobu zadání veřejné zakázky včetně oprávněnosti zadávání veřejných zakázek mimo zadávací postupy stanovené v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o přezkum oprávněnosti zadání veřejných zakázek postupem podle §63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – užití jednacího řízení bez uveřejnění, a zadávání zakázek podle §29 zákona postupem obdobným tomuto ustanovení. V těchto případech nelze bez souhlasu ředitele odboru zadat veřejnou zakázku.

V čele odboru je ředitel, který je přímo podřízen náměstkovi pro řízení SDK MO.

Ředitel:

  • Tel.: 973 200 709
  • Mobil: 724 605 337
  • Fax: 973 200 274
  • E-mail: rihaf1@army.cz

Asistentka ředitele:

  • Romana Červenková
    Tel.: 973 200 237


4. září 2018