Ochrana lidských práv

K posílení ochrany lidských práv v resortu Ministerstva obrany byla v roce 1997 zřízena pozice hlavního inspektora ochrany lidských práv. Ve své působnosti a v rozsahu svěřených pravomocí se na ochraně lidských práv podílejí i další funkcionáři a složky resortu MO.

Ochrana lidských práv je jednou z hlavních oblastí, kterou se zabývá odbor inspekce ministra obrany při provádění vnitřní kontroly.

Funkci hlavního inspektora ochrany lidských práv (HIOLP) vykonává:

 • Mgr. Lenka Marečková

Kontakt:

Hlavní inspektor ochrany lidských práv
Ministerstva obrany České republiky
odbor inspekce ministra
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6

e-mail: ombudsman@army.cz

Hlavní inspektor ochrany lidských práv:

 • koordinuje ochranu lidských práv, kterou vykonávají organizační celky v resortu obrany, a vydává doporučení k jejímu naplňování;
 • zpracovává koncepci a provádí analytickou činnost v oblasti ochrany lidských práv v resortu obrany (mimo oblast ochrany osobních údajů, rovných příležitostí mužů a žen, národnostních menšin, prevence kriminality a sociálně nežádoucích jevů);
 • přijímá stížnosti obsahující údaje o závažném porušení lidských práv a svobod, např. rasové či jiné diskriminaci, o mučení, o nelidském či ponižujícím zacházení nebo trestání, které mu mohou vojáci předávat přímo mimo služební postup podle čl. 18 Základního řádu ozbrojených sil České republiky;
 • kontroluje místa, na kterých se omezuje osobní svoboda v působnosti resortu obrany (věznice vojenských útvarů, uzavřená oddělení psychiatrických oddělení vojenských nemocnic, policejní cely);
 • zastupuje ministerstvo v Radě vlády ČR pro lidská práva jako její stálý člen;
 • spolupracuje se zmocněncem vlády ČR pro lidská práva, zmocněncem vlády ČR pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva a veřejným ochráncem práv;
 • zabezpečuje návštěvy Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či jinému ponižujícímu zacházení nebo trestání a návštěvy Výboru proti mučení za resort obrany;
 • koordinuje realizaci vyhlášených mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, jakožto součástí právního řádu ČR, případně přijatých rozsudků (závěrů) mezinárodních orgánů podle těchto smluv v resortu obrany;
 • zabezpečuje vyřízení jemu adresovaných podání;
 • v oblasti své působnosti je oprávněn jednat přímo s vedoucími zaměstnanci organizačních útvarů ministerstva i mimoresortními orgány a organizacemi.

2. listopadu 2018