Sekce obranné politiky a strategie

Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany (SOPS MO) je organizačním útvarem ministerstva odpovědným za přípravu zásad obranné a bezpečnostní politiky státu, strategického rozvoje resortu obrany a plánování obrany státu.


Sekce obranné politiky a strategie

Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany odpovídá za přípravu zásad obranné a bezpečnostní politiky státu, strategického rozvoje resortu Ministerstva obrany a plánování obrany státu. Odpovídá za zpracování zásadních strategických dokumentů (Obranná strategie České republiky, dlouhodobý výhled, směrnice ministra obrany, plán obrany České republiky, Zpráva o zajištění obrany České republiky) a příspěvků Ministerstva obrany do Bezpečnostní strategie České republiky.

Odpovídá za vnitroresortní a meziresortní koordinaci plánování obrany, formulování zásad a postupů krizového řízení v resortu Ministerstva obrany, za prosazování opatření, která vyplývají z realizace obranné a bezpečnostní politiky České republiky v rámci NATO, Evropské unie a dalších mezinárodních organizací a v rámci bilaterálních vztahů, za podporu strategického rozhodování ministra obrany, představených a vedoucích zaměstnanců přímo podřízených ministrovi obrany, koordinaci podílu České republiky na činnosti orgánů NATO a Evropské unie odpovědných za rozvoj a udržování strategických schopností a za mezinárodněprávní zabezpečení spolupráce resortu Ministerstva obrany se zahraničím.

Dále odpovídá za zpracování návrhů na zapojení ozbrojených sil České republiky do zahraničních operací a souhrnného ročního vyhodnocení působení ozbrojených sil České republiky v zahraničních operacích.

Odpovídá za zabezpečení činností, které vyplývají z působnosti náměstka pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany jako manažera cílů v souladu a za nastavení systému střednědobého plánování v resortu Ministerstva obrany a zpracování střednědobého plánu. V rámci resortu obrany odpovídá za správu Procesního modelu resortu Ministerstva obrany a za systém řízení rizik v resortu Ministerstva obrany. Odborně a metodicky řídí oblast projektového řízení v resortu Ministerstva obrany a dohlíží na uplatňování stanovených zásad.

Zpracovává Strategii využití strukturálních fondů Evropské unie v Ministerstvu obrany a Analýzu přípravy projektů Ministerstva obrany pro příslušné programové období fondů Evropské unie. Odborně a metodicky řídí realizaci projektů spolufinancovaných prostředky z fondů unie a finančních mechanismů a kontroluje naplňování monitorovacích indikátorů v rámci jednotlivých projektů.

Zahraniční pracoviště Brusel a Vídeň jsou součástí SOPS MO.

Sekci řídí:


Sekretariát Nř SOPS MO:

tel.: 973 200 040
e-mail: sekretariat.nmo@army.cz
ID datové schránky: hjyaavk

Adresa:

Ministerstvo obrany ČR
Sekce obranné politiky a strategie
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6

Struktura:

Související:


Kontaktní osoba: Ing. Roman Jána, tel.: 973 200 664, janar@army.cz

Aktualizováno: 3. října 2018