Působnost a činnosti

Působnost MO je upravena § 16 zákona 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Zákon 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ 16:

(1) Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy zejména pro

 • a) zabezpečování obrany České republiky,
 • b) řízení Armády České republiky,
 • c) správu vojenských újezdů.

(2) Ministerstvo obrany jako orgán pro zabezpečování obrany

 • a) se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu,
 • b) připravuje koncepci operační přípravy státního území,
 • c) navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, Radě obrany České republiky a prezidentu České republiky,
 • d) koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně,
 • e) řídí vojenskou zpravodajskou službu a vojenské obranné zpravodajství,
 • f) zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky a koordinaci vojenského letového provozu s civilním letovým provozem,
 • g) organizuje a provádí opatření k mobilizaci Armády České republiky, k vedení evidence občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou za branné pohotovosti poskytnuty pro potřeby Armády České republiky,
 • h) povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti.

(3) Ministerstvo obrany v rámci evropských bezpečnostních struktur organizuje součinnost s armádami jiných států.

(4) Ministerstvo obrany vykonává státní dozor nad radiační ochranou ve vojenských objektech.

(5) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů ve věcech státní správy na úseku civilní ochrany přecházejí z Ministerstva obrany na Ministerstvo vnitra dnem nabytí účinnosti zákona o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Ministerstvo obrany České republiky - důvod a způsob založení:


16. října 2018