Vyřízení žádostí k výstavbě a územně plánovací dokumentaci

Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem MO odpovídá za zabezpečení ochrany územních zájmů Ministerstva obrany v souladu s § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. formou vydávání závazných stanovisek Ministerstva obrany jako dotčeného orgánu pro potřeby správních řízení.

 
Adresa: Kontakt: Sekretariát:
Ministerstvo obrany

Sekce nakládání s majetkem

Tychonova 221/1

160 00 Praha 6

ředitel OOÚZ

Ing. Jiří Hikl

tel.: 973 200 932

fax: 973 200 847

e-mail: oouz@army.cz

nebo

e-podatelnaMO@army.cz

datová schránka: hjyaavk

Vyřízení žádostí

Odbor ochrany územních zájmů tvoří decentralizovaná oddělení OÚZ (Praha, Pardubice a Brno) naplňující v souladu s věcnou a územní působností výkon státní správy při:

 • vydávání závazných stanovisek MO k civilní investiční výstavbě (§ 175, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) zahrnující mimo jiné posouzení předloženého stavebního záměru z hlediska možné kolize dané výstavby a inženýrských sítí MO (§ 161 zákona č. 183/2006 Sb.),
 • vydávání stanovisek MO k územně plánovacím dokumentacím obcí a krajů (dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., a § 6 odst. 1, písm. h, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů),
 • vydávání stanovisek MO v pozici dotčeného orgánu k pozemkovým úpravám (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

 • poskytují údaje o území pro ÚAP a vymezují zájmová území MO u stavebních úřadů (§ 27, § 28, § 175, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

Vyřízení žádosti je možno provést osobním podáním v rámci úředních dnů

místně příslušnému oddělení ochrany územních zájmů:

pondělí 8,00 – 11,30 hod.  12,30 – 17,00 hod.

středa   8,00 – 11,30 hod.  12,30 – 17,00 hod.

Náležitosti žádosti o vydání závazného stanoviska MO ke stavebnímu záměru - civilní investiční výstavbě:

 • žádost zpracovaná volnou formou s uvedením přesného názvu stavebního záměru, stupně řízení, seznamu dotčených pozemků a katastrálních území, kontaktních údajů žadatele (doručovací adresa, telefon, ID datové schránky),
 • technická zpráva nebo u jednoduchých staveb stručný popis stavebního záměru,
 • koordinační situace na podkladu katastrální mapy, situace širších vztahů,
 • pohled, řez (pro jednoznačné určení nejvyššího bodu stavby nebo souboru staveb),
 • projektová dokumentace, která je předkládána k posouzení v dané kvalitě

  dle ustanovení stavebního zákona a prováděcích vyhlášek (PD je zpracována oprávněnou osobou).

Žádost o vydání závazného stanoviska MO s projektovou dokumentací v uvedeném rozsahu zasílejte poštou dle územní působnosti jednotlivých oddělení OÚZ nebo prostřednictvím datové schránky MO-ČR: hjyaavk.

Podání žádosti o informaci k existenci inženýrských sítí v rámci předprojektové přípravy a žádosti ke stavebnímu záměru malého rozsahu (nástavba, přístavba, stavební úprava, drobná stavba max. do velikosti rodinného domu, zemní práce) je možno provést prostřednictvím e-mailových adres uvedených u jednotlivých oddělení OÚZ dle územní působnosti.

V nekolizních případech obdržíte stanovisko razítkem na koordinační situaci stavebního záměru zaslanou zpět v listinné podobě doporučenou poštou.

Svou žádost opatřete elektronickým podpisem.

 

Veškerá podání žádostí musí splňovat náležitosti podání dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Důležitá upozornění

 • Před podáním žádosti Ministerstvu obrany je vhodné žádat stavební úřad o územně plánovací informaci (§ 21 stavebního zákona), dle které zjistíte, zda je pro daný typ stavebního záměru v konkrétní lokalitě Ministerstvo obrany dotčeným orgánem ve smyslu § 175 stavebního zákona nebo vlastníkem technické infrastruktury a zda je nutno doložit závazné stanovisko MO pro zahájení správního řízení či nikoliv.


Oddělení ochrany územních zájmů Praha

Územní působnost oddělení:

Pracoviště Praha                                         informace k podaným žádostem tel.: 973 206 214

Praha – město, Praha – východ, Praha – západ, Mladá Boleslav, Benešov, Strakonice, Písek, Prachatice, Beroun, Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň – jih, Plzeň – město, Plzeň- sever, Příbram, Rokycany, Sokolov, Tachov.

Pracoviště Litoměřice                                 informace k podaným žádostem tel.: 973 287 117

Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Kladno, Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nymburk, Rakovník, Teplice, Ústí nad Labem.


Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

Územní působnost oddělení:

Pracoviště Pardubice                                 informace k podaným žádostem tel.: 973 245 734

Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou.

Pracoviště České Budějovice                     informace k podaným žádostem tel.: 973 321 352

České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Jihlava, Pelhřimov, Tábor.


Oddělení ochrany územních zájmů Brno

Územní působnost oddělení:

Pracoviště Brno                                         informace k podaným žádostem tel.: 973 445 844

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo.

Pracoviště Olomouc                                  informace k podaným žádostem tel.: 973 402 777

Bruntál, Frýdek Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín.


5. října 2018