Ministerstvo obrany » Ministryně a ministerstvo » Lidé a struktura » Náměstek pro řízení SEM » Sekce ekonomická a majetková » Odbor nakládání s nepotřebným majetkem

Odbor nakládání s nepotřebným majetkem

Odbor nakládání s nepotřebným majetkem sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany je koncepčním a výkonným orgánem Ministerstva obrany v oblasti ochrany, ekonomického a hospodárného nakládání s nepotřebným majetkem státu, se kterým má příslušnost hospodařit Ministerstvo obrany.

Rozhoduje o nepotřebnosti majetku, se kterým je príslušné hospodařit Ministerstvo obrany a nakládá s ním v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, vyhláškou MF č. 62/2001 Sb., a ostatními souvisejícími zákony (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, zákonem č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 210/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu).

V rámci své působnosti:

 • řídí proces nakládání s nepotřebným majetkem na základě rozhodnutí o nepotřebnosti majetku vydaného majetkovým hospodářem;
 • zabezpečuje nabídkové řízení;
 • projednává a realizuje převodní operace nepotřebného majetku;
 • zjišťuje zájemce o koupi a vykonává obchodně právní, občanskoprávní a jiné činnosti, které souvisejí s odprodejem nepotřebného majetku;
 • spravuje pohledávky vzniklé při nakládání s nepotřebným majetkem;
 • zpracovává plán příjmů a plán bezúplatných převodů nepotřebného movitého a nemovitého majetku a zpracovává návrh příjmů kapitoly Ministerstva obrany a podklady do závěrečného účtu kapitoly Ministerstva obrany za oblast nakládání s nepotřebným majetkem.

Ředitel odboru:

 • Ing. Ľuboš Hajduk
 • tel.: 973 215 324
  e-mail: onnm@army.cz
  web: www.annm.army.cz

  Asistentka ředitele:
  Lenka Schülerová
  tel.: 973 215 111
  fax: 973 215 340
  datová schránka: hjyaavk

  Adresa:

  Ministerstvo obrany
  Sekce ekonomická a majetková
  Odbor nakládání s nepotřebným majetkem
  Náměstí Svobody 471/4
  160 01 Praha 6

  Řediteli odboru nakládání s nepotřebným majetkem jsou přímo podřízeni:

  • vedoucí oddělení přípravy nakládání s nemovitým majetkem
   Ing. Bedřich Šonka, tel.: 973 215 301
  • vedoucí oddělení podpory nakládání s nemovitým majetkem
   Ing. Ladislava Mandíková, tel.: 973 215 331
  • vedoucí oddělení realizace nakládání s nemovitým majetkem
   Ing. Petr Kůrka, tel.: 973 215 321
  • vedoucí oddělení nakládání s movitým majetkem
   PhDr. Yvetta Chudárková, tel.: 973 215 224

  Aktuální nabídka nepotřebného nemovitého a movitého majetku:

  Více informací lze získat na vlastních webových stránkách odboru - www.annm.army.cz Stránky odboru

  Kontaktní osoba: Ing. Bedřich Šonka, tel.: 973 215 301

  4. prosince 2017