Odbor interního auditu

Odbor interního auditu Ministerstva obrany (OIA) zajišťuje, v souladu s ustanoveními § 28 až 31 zákona č. 320/2001 Sb., *.pdf o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., *.pdf kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), výkon interního auditu v působnosti organizační složky státu - Ministerstva obrany.

Působnost odboru je dále upravena interním normativním aktem RMO č. 8/2006 - Interní audit.

Odbor interního auditu je nezávislý orgán, který je určen k objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování správnosti vybraných finančních a majetkových operací a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému Ministerstva obrany.

Odbor interního auditu byl v rámci Ministerstva obrany ČR zřízen 1. října 2001. V čele odboru stojí ředitel, v jehož podřízenosti jsou dvě oddělení.

Adresa:

Odbor interního auditu
Ministerstvo obrany ČR
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6 - Hradčany

tel.: 973 200 902
fax: 973 200 922

Ředitel:

Ing. Jiří Kadlec
tel.: 973 200 900
e-mail: jiri.kadlec@army.cz

Struktura:

 • Oddělení metodiky a analýzy interních auditů
  • Vedoucí oddělení
   tel.: 973 200 915
   e-mail: milan.kralik@army.cz
 • Oddělení interních auditů a následných kontrol
  • Vedoucí oddělení
   tel.: 973 200 913
   e-mail: lubos.plas@army.cz

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Mlýnek, Ph.D., tel.: 973 200 910
19. listopadu 2018