Budova Ministerstva obrany v Praze - Na Valech

Již název ulice naznačuje, že se objekt nachází v místech bývalé fortifikace, jejíž jádro bylo vybudováno na přelomu 17. a 18. století.

Malou Stranu a Hradčany tehdy chránilo dvacet bastionů (český ekvivalent „bašt“, přesný slovníkový význam „věžovité hradební opevnění“, původem z italského „bastire“ – stavět), Nové Město jedenáct bastionů, vyšehradskou citadelu utvářelo šest bastionů s předsunutou rohovou hradbou. Silný zemní val bastionů a kurtin (hradebních zdí mezi dvěma bastiony) byl zpevněn cihlovým armováním, u paty hradby až 3 metry silným, římsy byly kamenné, nároží bastionů byla vyzděna z kamenných kvádrů.

Všechny pražské bastiony byly zpravidla pojmenovány podle nejbližších sakrálních objektů, tedy jmény světců. Mimo to byla z ryze praktických důvodů bastionům přidělena pořadová čísla. Číslování začínalo v malostranském úseku bastionem I. (sv. Jana), který stál naproti Střeleckému ostrovu severně od konce dnešního mostu Legií.

Po zrušení pražského pevnostního systému a prohlášení Prahy za otevřené město (1866) bylo započato s postupnou likvidací hradeb. V místech, kde se původně nacházel bastion č. XV. (Všech svatých), vyrostla na konci 19. století nová kadetní škola, ve své původní dislokaci založená r. 1869 v Královodvorských kasárnách na Starém Městě Pražském (dnes v těchto místech stojí Obecní dům a hotel Paříž).

Budova začala svému účelu sloužit v roce 1900. Počet frekventantů „kadetky“, která svými nároky a požadavky nepřesahovala úroveň střední školy, zpravidla nepřekročil počet tří set a odpovídal potřebám vojenského doplňování obvodu celých Čech. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byla škola zrušena. Pamětní spis „Československá branná moc v prvním roce republiky“ označil budovu bývalé kadetky za vůbec „nejvhodnější budovu v Praze pro umístění ministerstva národní obrany“.

Na základě zákona č. 322 Sb. z 11. června 1919, o zabírání budov k účelům veřejným, byl také objekt roku 1920 vrácen vojenské správě a řada institucí, které zde mezitím našly své sídlo, jako např. ministerstvo spravedlnosti či Nejvyšší soud, si musela hledat nové útočiště.

V roce 1921 se však budova na Valech stala nikoliv sídlem ministerstva národní obrany, ale nově založené Vysoké školy válečné. Po roce 1945 sem byly postupně umisťovány některé úřadovny ministerstva, pracovala zde znovu obnovená Vysoká škola válečná a později až do svého zrušení i Vojenská politická akademie. V srpnu 1968 budovu obsadila Sovětská armáda. Po dobu dalších více než dvaceti let zde bylo sídlo tzv. „staršího představitele hlavního velitele Spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy u FMNO“.

Po „Sametové revoluci“ v roce 1989 budovu získalo opět Ministerstvo národní obrany Československé republiky.