Univerzita obrany promovala 26 nových doktorandů

Autor: Zdeňka Dubová

Ve čtvrtek 29. března 2012 se na Univerzitě obrany uskutečnily promoce absolventů doktorských studijních programů Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií. Vysokoškolský diplom od děkanů obou brněnských fakult obdrželo celkem 26 úspěšných doktorandů.

Akademický ceremoniál se uskutečnil za účasti prorektora pro studijní a pedagogickou činnost UO profesora Zdeňka Zemánka, děkanů a proděkanů brněnských fakult, příslušníků jejich vědeckopedagogického sboru a rodinných příslušníků absolventů.

Děkan Fakulty ekonomiky a managementu plukovník Vladan Holcner, který předal diplomy devíti doktorandským absolventům své fakulty uvedl: „Skutečnost, že jste absolventy doktorského studia na Univerzitě obrany, značí, že se stáváte předními odborníky v oborech spojených se zajišťováním klíčových potřeb naší společnosti, spojených s její obranou a bezpečností. Pevně věřím, že vaše další práce bude vždy směřovat k posilování bezpečnosti našeho státu i našich zahraničních spojenců.“

Děkan Fakulty vojenských technologií plukovník Zdeněk Vintr, předal diplomy sedmnácti studentům doktorandského studia a kromě blahopřání k jeho úspěšnému ukončení popřál absolventům hodně úspěchů v jejich profesním o osobním životě. Připomněl, že cesta k promocím doktorandů byla spojena s léty studijního úsilí, skládáním nelehkých zkoušek a překonávání překážek spojených se zpracováním a obhajobou disertační práce. „Proto zde dnes stojí jen ti, kteří šli za svým cílem skutečně houževnatě a zodpovědně,“ řekl Zdeněk Vintr.

Jménem absolventů promluvil prorektor pro vnější vztahy plukovník Jaroslav Průcha, který mimo jiné řekl: „Chtěl bych poděkovat jednak našim nadřízeným, kteří nám toto studium na Univerzitě obrany umožnili, ale zejména našim školitelům, učitelům a dalším kolegům a našim blízkým, kteří nám během studia pomáhali a podporovali nás.“

Závěrem slavnostního ceremoniálu vystoupil se svou zdravicí prorektor pro studijní a pedagogickou činnost UO Zdeněk Zemánek. Zdůraznil, že noví absolventi doktorských studijních programů obou fakult Univerzity obrany můžou být na sebe právem hrdí, protože tyto programy jsou srovnatelné se kteroukoliv vysokou školou v naší zemi.