Tiskové prohlášení Ministerstva obrany k ceně obrněných transportérů Pandur ze dne 19. 2. 2010

Autor: Lucie Kubovičová, tisková mluvčí Ministerstva obrany

Ministerstvo obrany musí uvést na pravou míru dezinformace v médiích, především v MF DNES, týkající se cen obrněných transportérů Pandur:

Celková cena

Původní kontrakt, dojednaný za vlád ČSSD, měl hodnotu 23,6 mld. Kč za 234 obrněných transportérů Pandur (199 + opce 35 vozidel). 199 vozidel mělo hodnotu 20,8 mld. Kč. Nový kontrakt dosahuje výše 14,4 mld. Kč za 107 vozidel.

V době, kdy současný ministr obrany Martin Barták působil na postu 1. náměstka tehdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové, řešil rezort zakázku obrněných transportérů Pandur jako dědictví po předešlých vládách. Projekt byl tehdy ve velmi problematické fázi. Celou situaci komplikovala skutečnost že dodavatel nebyl řádně a včas schopen plnit podmínky vyplývající z původní smlouvy, uzavřené za ministra obrany Karla Kühnla. Nové vedení Ministerstva obrany z těchto důvodů dodavateli smlouvu vypovědělo a přistoupilo s ním k novým jednáním. Nepokračování v jednáních by mělo za následek arbitrážní jednání s potenciální škodou v řádech miliard korun. Vláda projekt projednala a schválila, a zároveň k němu byla vypracována nezávislá auditorská zpráva.

 

Porovnání cen za obrněné transportéry

V článku „Velké, rychlé – a pekelně drahé“ (MFD, 17. 2. 2010) byly uvedeny nepravdivé a zavádějící informace. Nelze porovnávat nesouměřitelné a je vysoce nekorektní přitom zamlčovat některá fakta.

 

a) Porovnání „staré“ a „nové“ ceny vozidel

  • Je nepopiratelné, že nový kontrakt znamenal úsporu ve výši 9 miliard Kč proti původnímu záměru předchozí vlády. Parametry projektu vycházely z požadavků Armády ČR, s cílem zajistit maximální ochranu vojáků a kvalitu nezbytných bojových schopností těchto vozidel v současných bojových podmínkách. To vše v rámci přezbrojení armády a jejího vybavení moderní technikou. Počet vozidel byl upraven na objem, který odpovídá reálným potřebám armády.

·        Zdánlivý nepoměr celkové ceny původního a obnoveného kontraktu ve vztahu k počtu pořizovaných vozidel je způsoben zejména tím, že původní kontrakt byl snížen o ty modifikace vozidel, jejichž cena byla podstatně nižší než cena ostatních modifikací, které jsou obsahem obnoveného kontraktu (cena „nejlacinější“ a „nejdražší“ modifikace se přitom liší až o cca 70%). Kontrakt pro AČR kromě dodávky vozidel zahrnuje i další související materiál a položky, včetně logistické podpory a nezbytného školení.

·        Jednotková cena jednoho vozidla v bojové verzi u původního a obnoveného kontraktu zůstala stejná a liší se pouze o inflační vliv. Toto bylo zdůrazňováno už před podpisem smlouvy v březnu 2009. Není pravda zveřejněná v MF DNES, že tento inflační vliv činí 30 %.

b) Porovnání cen vozidel portugalské a české armády

Základní srovnatelnost vozidel

·         Seriózní porovnání nákladů musí vycházet z rozdílnosti vybavení těchto vozidel a celkových podmínek kontraktu. Zároveň se v takových případech uplatňuje množstevní sleva podle počtu dodaných kusů.

Vybavení věžovými komplety

·         Zásadní rozdíl v ceně mezi těmito projekty tvoří vybavenost velkými věžovými komplety. V českém projektu se pořizuje 99 finančně nejnáročnějších vozidel (tj. vozidlo s velkým věžovým kompletem, další speciální výbavou a plnohodnotnou softwarovou podporou) ze 107, tj. 93 %. Z nich je 16 ks ještě navíc vybaveno dalšími optoelektronickými průzkumnými senzory a z nich dalších 8 ks vozidel je ještě vybaveno navíc bojovými přehledovými lokátory ve finanční náročnosti několika desítek milionů korun na vozidlo, přičemž tuto variantu vozidel portugalský kontrakt vůbec neobsahuje!

·         U portugalského projektu se pořizuje 260 ks vozidel a z tohoto počtu je přibližně srovnatelných s vozidly pořizovanými pro českou armádu s velkým věžovým kompletem, ale nižším stupněm výbavy a softwarovým zabezpečením pouze 32 ks, tj. 12 % celkového počtu vozidel. Přitom tato kategorie vozidel je finančně nejnáročnější díky tomu, že obsahuje nejen věžový komplet, který tvoří zhruba 30-40 % ceny celého vozidla, ale i další speciální výbavu a softwarovou podporu. 

Uplatnění DPH

·         Finanční údaje uváděné u českého projektu, zahrnují celkové finanční náklady na celý projekt, včetně DPH. Finanční údaje o portugalském projektu, uváděné pro porovnání nákladů, však zahrnují náklady na celý projekt bez DPH. Již toto porovnání zavádí 20 % chybu.     

·         Při srovnávání nákladů na český a portugalský projekt bez DPH, tzn. 10,7 mld. Kč na 260 ks samotných vozidel, vůči 12,1 mld. Kč na 107 ks vozidel a souvisejících prostředků logistického zabezpečení, učebně výcvikové základny a další podpory českého projektu, by jenom prostým matematickým dělením (cena dělena počty vozidel) vycházel poměr 41 mil. Kč k cca 110 mil. Kč na prosté vozidlo nikoliv 134 mil. Kč. I tento výpočet je dále zatížen v neprospěch českého projektu zahrnutými náklady, tak jak je výše uvedeno, tj. cca 15 % z celkového objemu kontraktu.

Logistická podpora

·         V celkových nákladech českého projektu jsou zahrnuty náklady nejen na pořízení vozidel, ale i na logistickou podporu, učebně výcvikovou základnu, školení a munici. Tyto náklady však portugalský projekt nezahrnuje! Výše uvedené součásti českého projektu tvoří zhruba 15 % z celkového objemu kontraktu.

Kvalitnější vybavení české verze

Nelze absolutně srovnávat jednotkové ceny vozidel české a portugalské verze, neboť portugalské kolové bojové vozidlo pěchoty, které by se mělo srovnávat s vozidlem pořizovaným pro armádu České republiky z hlediska technických parametrů a výbavy, za českým produktem výrazně zaostává, a to například:

-          neumožňuje plavbyschopnost,

-          protichemická ochrana a klimatizace je pouze v základní úrovni,

-          brzdová soustava je v základní úrovni, bez možnosti připojení přívěsu,

-          chybí různé typy přídavného vnějšího a vnitřního osvětlení,

-          neobsahuje sofistikovaný bojový vozidlový informační systém (BVIS) a systém detekce indikace ozáření (SDIO), významně zvyšující schopnost použití vozidel na bojišti,

-          elektrická instalace provedená nestíněnou kabeláží,

-          menší počet přepravovaných osob, atd.

 

Offsety

·         Článek vůbec neobsahuje problematiku zapojení českého průmyslu do celého projektu. České firmy se nejen podílí na výrobě komponent pro vozidla, ale i na jejich výrobě, navíc jsou zapojeny do plnění tzv. Programu offsetové spolupráce, jehož objem představuje objem přímých a nepřímých offsetů ve výši 150 % z celkového objemu zakázky bez DPH (tj. 18,151 mld. Kč) kontraktu.

·         Podmínka realizace Programu průmyslové spolupráce, byla jednou ze základních podmínek udělení zakázky jako určitá kompenzace za vynaložené prostředky státního rozpočtu na pořízení vozidel logistické podpory kontraktu.

·         Přínosem není jen zakázka v objemu několika mld. Kč při vlastní realizaci jednotlivých offsetových transakcí, ale i udržení pracovních míst v některých podnicích a regionech, možnost využití nových technologií, přínos know how, atd.