Stanovisko ke článku „Vondrův poslední šťouch“

Autor: Jan Pejšek, tiskový mluvčí MO

V pondělí 28. ledna 2013 byl v týdeníku EURO zveřejněn článek redaktora Jana Hrbáčka „Vondrův poslední šťouch“. Tento článek podává řadu ne zcela objektivních informací.

Zásadním faktem je, že Ministerstvo obrany (MO) hodlá dokončit přezbrojení AČR novými jednotnými typy zbraní. K tomu již od začátku roku 2012 začalo činit konkrétní kroky k přípravě tohoto projektu. Vzhledem k plánovaným dodávkám až od roku 2014 má MO dostatek času se vypořádat s případnými problémy a zohlednit jakékoliv relevantní připomínky k navrženému řešení veřejné zakázky. Je jen shodou náhod, že agenda přezbrojení AČR byla projednávána na zasedání vlády, kterého se ve funkci ministra obrany naposledy účastnil Alexandr Vondra.

Nelze posoudit, zda k publikování nevyváženého článku na téma přezbrojení AČR disponoval autor článku pouze částečnými informacemi nebo zda z úplného materiálu účelově použil pouze některé.

V článku je např. citována část stanoviska ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského k materiálu, který MO předložilo na jednání vlády: „S ohledem na rozdělení gesce a příslušné odborné zázemí se nelze vyjádřit k věcné stránce argumentace svědčící pro použití nejméně transparentního výběrového řízení.“ Ministr Kamil Jankovský současně navrhl odhad ceny „škorpionů“ znaleckým posudkem. Pro zachování objektivity by však bylo vhodné citovat rovněž ze stanoviska ministra financí Miroslava Kalouska, jež uvádí že: „… odůvodnění zmiňovaného postupu je obsáhlé a zcela v intencích zákona o veřejných zakázkách.“

Pořízení pistolí a „škorpionů“ v roce 2010 od České zbrojovky a.s. bylo zvoleno s ohledem na skutečnost, že Českou zbrojovkou a.s. vyráběná pistole CZ 75 SP-01 PHANTOM zcela vyhovovala požadovaným parametrům, typově navazovala na zbraň CZ 75, která je zavedena a používána v AČR. Vybraný typ pistole byl spolehlivý v extrémních podmínkách, bezpečný, výborně vyvážený, s mírným zpětným rázem a přesností při rychlé střelbě. Použitím polymerového rámu bylo dosaženo snížení hmotnosti zbraně a vysokofrekvenčních vibrací při střelbě, což poskytuje vyšší komfort při jejím používání.

Požadavek na pořízení „škorpionů“ byl dán skutečností, že zbraň musela být kompatibilní s další výzbrojí a výstrojí jednotek Hradní stráže. Zavedení zbraně také minimalizovalo potřebu dalších zásahů do stávající výzbroje a výstroje jednotky.

Zcela zavádějícím způsobem pak článek Jana Hrbáčka informuje o nákupu útočných pušek. Veřejná zakázka k pořízení útočných pušek byla zadána v souladu s právními předpisy ČR a EU (§ 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). Zadání bylo koncipováno podle principu otevřeného zadávacího řízení, zakázka byla zveřejněna na stránkách Obchodního věstníku, internetových stránkách www.army.cz a v elektronickém věstníku Evropské obranné agentury. Zakázka a způsob jejího zadání byly řádně projednány vládou ČR dne 23. listopadu 2009 a k předmětnému materiálu bylo přijato usnesení č. 1443. Na základě doporučení hodnotící komise a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky, byla podepsána kupní smlouva s vybraným uchazečem, jímž byla společnost Česká zbrojovka a.s. Výběr byl uskutečněn podle pevně daných hodnotících kritérií, která byla součástí zadávacího řízení. Vojskové zkoušky pouze ověřily, že zbraň disponuje požadovanými parametry a na výběr dodavatele neměly vůbec žádný vliv. Pro úplnost je třeba dodat, že zadávací dokumentaci k veřejné zakázce si vyzvedlo celkem 18 uchazečů, nabídku následně podali 2 uchazeči.

V článku je rovněž použita rozsáhlá citace ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek č. 18. Pro zachování objektivity článku by však bylo vhodné, kdyby autor citoval i jiné články této směrnice. A to třeba čl. 31, který odůvodňuje možnosti použití tzv. vyjednávacího řízení bez uveřejnění. V odst. 2, písm. b) je uvedeno, že tento způsob lze použít např. „pro dodatečné dodávky od původního dodavatele, které jsou určeny buď pro částečné nahrazení běžných dodávek nebo zařízení, nebo rozšíření stávajících dodávek nebo zařízení, jestliže by změna dodavatele nutila veřejného zadavatele získávat materiál, který má odlišné technické vlastnosti, což by mělo za následek neslučitelnost nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě.“

Zavádějící je rovněž pasáž článku, která se věnuje cenám pořizovaných zbraní. V materiálu Ministerstva obrany pro jednání vlády bylo ke stanovení konečných cen všech zbraní uvedeno: „V kalkulacích uvedené ceny jsou orientační, vychází z cen uvedených ve stávajících kupních smlouvách..........Konečné ceny budou výsledkem jednání s uchazečem o veřejnou zakázku“. Přesto je ve článku uvedeno: „… ceny jsou v návrhu pro vládu jednoznačně stanoveny.“, i když z navazujícího textu je zřejmé, že autor ví, že ceny jsou pouze orientační a konečné ceny budou výsledkem vyjednávání. MO přistoupí k ocenění majetku za účelem ověření jeho ceny (ve smyslu § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích) až v průběhu zadávacího řízení, jehož předmětem bude také jednání s dodavatelem o nabídkové ceně.

V otázce cenotvorby se autor článku opírá o „informace“ nejmenovaného pracovníka Národního úřadu pro vyzbrojování MO (NúřV). K tomu lze jen uvést, že NÚřV nemá žádné relevantní podklady, ze kterých by bylo možné prokázat, že Česká zbrojovka v cenách „pušek Bren a škorpionů“ „rozpouštěla“ náklady na vývoj zbraní. Jestliže nabídková cena belgické společnosti FN Herstal byla v původním zadávacím řízení nižší o více než 10 milionů korun (cca 0,9% z celkové ceny), jak je v článku uvedeno, potom by bylo vhodné, aby autor článku doplnil informaci, že tato zbraň v dalších hodnocených parametrech nedosahovala parametrů zbraně nabízené Českou zbrojovkou a.s. a tudíž jako vítězná byla hodnotící komisí vybrána zbraň České zbrojovky a.s.

Je pravdou, že MO vlastní i pistole GLOCK. Z celkového cílového stavu představuje počet pistolí GLOCK cca 17 %. Tyto pistole byly pořízeny jako urgentní potřeba pro speciální jednotky působící v zahraničních misích, u nichž převažuje činnost policejního zásahového charakteru a jejich výcvik. Výběr této zbraně proběhl ještě před komplexním zahájením přezbrojení AČR. V té době ještě nebyly do výzbroje zavedeny pistole CZ 75 SP PHANTOM a bylo třeba bezodkladně pořídit spolehlivé odzkoušené zbraně s vysokou schopností okamžitého zahájení palby. Tento fakt však nepopírá tvrzení o nutnosti zachování technické slučitelnosti ručních zbraní komplexně zavedených do používání v resortu MO.

Ke kritice zadávání zakázek přes alianční agenturu NSPA lze jen dodat, že každý podnikatelský subjekt v České republice má možnost uplatnit svoji nabídku prostřednictvím této agentury. Měl by si však být vědom toho, že jeho nabídka musí být v mezinárodním srovnání konkurenceschopná.