Rozvoj armády je klíčovou investicí, řekl Miloš Zeman na Velitelském shromáždění

Autor: Miroslav Šindelář, plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

V úterý 28. listopadu se v Praze na Ministerstvu obrany konalo Velitelské shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře k objasnění priorit a hlavních úkolů AČR v roce 2018.

 „Rozvoj naší armády je jednou z klíčových investic,“ uvedl vrchní velitel Ozbrojených sil ČR Miloš Zeman na velitelském shromáždění

Veřejné části každoročního setkání velitelů české armády se zúčastnili prezident České republiky a vrchní velitel Ozbrojených sil ČR Miloš Zeman společně s ministrem obrany Martinem Stropnickým a dalšími hosty. Přítomen byl také předseda Vojenského výboru NATO armádní generál Petr Pavel.

Pravidelné Velitelské shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR je příležitostí nejen k bilancování výsledků uplynulého roku, ale především ke stanovení priorit pro následující období. Ty budou v roce 2018 závazné pro útvary a zařízení Armády České republiky.

„Hlavním úkolem Armády ČR ze zákona je a zůstane i v roce 2018 zajištění obrany České republiky a plnění našich koaličních závazků,“ řekl náčelník Generálního štábu Armádní generál Josef Bečvář v úvodním projevu a také vyjmenoval výsledky, kterých vojáci dosáhli doma i v zahraničí.

Hrdý na práci vojáků

„Máme nadále kvalitní lidi, které se podařilo navzdory nelehkým podmínkám v ozbrojených silách udržet. Po tři roky již neškrtáme a postupně znovu budujeme schopnosti. Při hodnocení roku 2017 musím vyjádřit hrdost, se kterou hledím na práci vojáků doma i v zahraničí,“ konstatoval armádní generál Josef Bečvář.

Na závěr vystoupení ocenil zásluhy čtyř novodobých válečných veteránů, kteří byli v zahraničních misích zraněni a kteří dnes byli jmenováni do praporčických hodností. Jmenovací dekrety z rukou ministra obrany Martina Stropnického a náčelníka GŠ AČR armádního generála Josefa Bečváře převzali desátníci Lukáš Hirka, Vladimír Šupa a nadrotmistr Ivan Vorel. Jmenován do hodnosti praporčík in memoriam byl také nedávno zesnulý desátník Jaroslav Mevald.

Prezident Miloš Zeman jako vrchní velitel ozbrojených sil se ve svém projevu mimo jiné zabýval výdaji na obranu. „Pokládám tak trochu za nadnesené, když se naříká a úpí nad tím, jak náročný je úkol dvě procenta HDP na obranu. Předesílám, že v letech 1998 až 2002 byl tento úkol splněn. Nikdo se nad tím nepozastavoval a nikdo nás také příliš nechválil. Právě proto, že to bylo považováno za samozřejmost. Já se ptám, proč to není samozřejmé i nyní? Co se vlastně změnilo?,“ vznesl řečnickou otázku prezident Miloš Zeman.

Armáda potřebuje i inteligenci vojáků a důstojníků

„Je pochopitelné, že vedle zvýšení finančních objemů, a to jak provozních výdajů, tak investičních výdajů, potřebujeme právě inteligenci vojáků a důstojníků, která bude z této armády činit efektivní celek. Peníze samy o sobě nestačí. Byť jsou nutnou, nikoli postačující podmínkou,“ pokračoval prezident. Připomněl, že byla zpracována studie na začlenění dronů do struktur Armády České republiky a že v nejbližší době se podle této studie bude kupovat prvních šest Scan Eaglů, z nichž jeden se již osvědčil v Bagrámu, kde měl asi čtyři tisíce vzletů.

Ocenil také fakt, že se daří naplňovat myšlenku aktivních záloh a přítomné v sále ujistil, že ji bude podporovat už proto, že jestliže má česká armáda plnit určité expediční cíle, má výcvik aktivní zálohy směřovat k naplňování úkolů teritoriální obrany. Vojákům popřál v jejich práci úspěch, na jedné straně chladnou profesionalitu a na straně druhé nadšení, bez kterého to nejde.

Jako třetí řečník v hlavním sále Ministerstva obrany vystoupil ministr obrany Martin Stropnický. Hodnotil například dobu svého působení ve funkci ministra obrany. Hovořil o nelehkém období, kdy přesně před třemi lety a deseti měsíci převzal resort Ministerstva obrany. Zmínil se o tom, že v době nástupu do funkce obhajoval rozpočet kolem 42 miliard a v nejbližší době by měl bojovat za rozpočet, který se blíží k šedesáti miliardám korun.

Dvě procenta HDP považuje za samozřejmost

„Věřím, že dle plánu na rok 2024, řekněme nejdéle 2025, jsou ta dvě procenta HDP, která stejně jako pan prezident považuji za samozřejmost, nikoli za nějaký luxus nebo nějaký nadstandard, reálná,“ konstatoval Martin Stropnický. Za období, kdy řídil Ministerstvo obrany, bylo proinvestováno více než čtyřicet miliard korun a byla zahájena také řada modernizačních projektů pozemních i vzdušných sil.

„Věřím, tomu že armáda bude pokračovat v nastoleném trendu dynamické modernizace. Samozřejmě, že tím největším kapitálem je vždy lidský element a na tomto místě bych rád poděkoval za úspěšné vedení náborů, které nejsou snadné. Jsem rád za to, že se zdvojnásobil počet aktivních záloh. Jsem rád, že se věnujeme veteránům, že mají po návratu do civilu šanci pracovat ve státních podnicích, jichž jsme zřizovateli,“ dodal ministr Stropnický s tím, že se česká armáda těší velké důvěře občanů, což je výsledek práce vojáků.

V odpolední neveřejné části vystoupili hlavní funkcionáři Ministerstva obrany a Generálního štábu. Na základě dosavadních výsledků představili hlavní úkoly na příští rok 2018, který se ponese v roce 100. založení republiky.

Aktuální dění v Alianci

První z hostů Velitelského shromáždění, předseda Vojenského výboru NATO armádní generál Petr Pavel, seznámil přítomné s aktuálním děním v Alianci a jejími úkoly na mezinárodním poli, které se promítají i do činnosti českých ozbrojených sil. „Hrozby, se kterými se setkáváme ve světě, se patrně nijak zásadně nezmění,“ konstatoval generál Pavel a zdůraznil význam jednotnosti Aliance, adaptace na současné podmínky, provázanost a soudržnost jednotlivých aktivit a dodržování závazků jednotlivých členů.

Rozvoj armády je klíčovou investicí, řekl Miloš Zeman na Velitelském shromáždění

„Společná bezpečnostní politika Evropské unie není nová věc, nicméně vývoj za poslední dva roky byl nesrovnatelný s předchozím obdobím,“ konstatoval zástupce stálého představitele České republiky při Evropské unii Tomáš Szunyog, který navázal na vystoupení generála Pavla a připomněl kroky, jež členské země Evropské unie společně podnikají v reakci na vývoj bezpečnostního prostředí.

Další informace se pak týkaly zejména aktivit PESCO. „Pokud to zjednoduším, PESCO je jakási vojenská „eurozóna“ s posílenou spoluprací jednotlivých zemí a příslušnými závazky,“ uvedl Szunyog a zdůraznil: „PESCO není náhradou NATO, ani přesunem národních kompetencí do Bruselu. Vstoupili jsme do něj velmi dobře a nyní musíme náš potenciál využít při zapojování do jednotlivých projektů,“ dodal Szunyog.

Úkoly Armády ČR v roce 2018

Odpolední část Velitelského shromáždění zahájil hlavním vystoupením náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář, který detailně rozebral jednotlivé úkoly AČR v roce 2018. „Armádu nelze mít jen jako specializovaný expediční sbor k plnění mezinárodních závazků, ale zejména musí být schopna plnit úkoly teritoriální obrany České republiky,“ konstatoval v úvodu svého hlavního vystoupení armádní generál Josef Bečvář.

Základem armády je personál, jeho meziroční nárůst u jednotek v roce 2017 dosáhl 5 %. „Pro příští rok je rekrutační cíl nastaven na dva tisíce nových vojáků. Přímo k útvarům bude směřovat 1270 nováčků a ostatní zamíří ke studiu na Univerzitě obrany a Vojenském oboru při Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy. Posílení počtu studentů je nezbytné, abychom zajistili doplnění důstojnického sboru. Očekávám také nárůst počtu příslušníků aktivní zálohy, která v souhrnu představuje již pomalu sílu „třetí“ brigády,“ komentoval plány generál Bečvář.

V rozpočtu armády, který čerpá z celkových prostředků přidělených resortu Ministerstva obrany, dojde v příštím roce k navýšení o 6,5 miliardy korun. „Tento nárůst využijeme ve všech kategoriích výdajů, tedy jak v prostředcích investičních, tak i k navýšení mandatorních výdajů spojených zejména s nárůstem počtu personálu a ostatních výdajů směřujících na výcvik a další běžné výdaje. Zapomenout nesmíme ani na stav a rozvoj nemovité infrastruktury,“ upřesnil finanční perspektivy armády v roce 2018 armádní generál Bečvář.

Revize ozbrojených sil a dalších složek státu

„Stěžejní budou v roce 2018 pokračující práce na revizi opatření vztahujících se k činnosti ozbrojených sil a dalších složek státu za stavů ohrožení státu a válečného stavu. Čeká nás zahájení práce na periodické revizi Koncepce výstavby Armády České republiky. Bude v ní rozpravován postup v klíčových modernizačních projektech, vývoj bezpečnostního prostředí, potřeb ozbrojených sil i například navýšení počtu vojáků avizované v Obranné strategii ČR. Důraz musíme položit také na obranu v kyberprostoru a dokončit rozpracovanou optimalizaci struktury velení a řízení AČR na strategické a operační úrovni, tedy především v rámci Generálního štábu a jeho sekcí,“ uvedl k další z oblastí úkolů roku 2018 generál Bečvář.

Detailně pak rozebral i úkoly stojící před armádou v roce 2018 ve výcviku, v zahraničních operacích a hotovostních silách. „Bezpečnostní situace si žádá naši pokračující přítomnost ve stávajících misích. Očekávám, že nalezneme v případě přijetí příslušného mandátu i kapacity k posílení koaličního úsilí zejména v Afghánistánu a Iráku, kde situace zůstává nestabilní. Čeká nás nasazení vyčleněných jednotek do aliančních sil eFP,“ uzavřel generál Bečvář.

Po vystoupení náčelníka Generálního štábu AČR následovala vystoupení jednotlivých klíčových náměstků ministra obrany, kteří přítomné seznámili s vlastní agendou vztaženou k příštímu roku a úkolům Armády České republiky. Před přítomnými veliteli pak promluvili k aktuálním tématům vzájemné spolupráce i ředitel Vojenského zpravodajství a náčelník Vojenské policie.

velitelského shromáždění

Autor: J. Horníček

Nahrává se přehrávač videa ...