Reakce Ministerstva obrany na článek na serveru www.aktualne.cz

Autor: Tisková služba MO

Ministerstvo obrany se ohrazuje proti článku „Ubytovna podle vlády: Nocleh drahý jak 18 let v Hiltonu“ uveřejněném na serveru Aktuálně.cz dne 24. června 2010.

Článek tendenčně napadá ministra obrany, Ministerstvo obrany i Ústřední vojenskou nemocnici Praha, uvádí nepravdivé údaje o ceně a celý projekt úmyslně zkresluje. Skutečnost je následující:

 •  Celý projekt (včetně zajištění provozu koncesionářem na 25 let a poté předání do majetku ÚVN ve stavu nových budov) stojí 2,6 miliardy Kč. Původně uváděné náklady se týkaly pouze výstavby nemovité infrastruktury, nikoliv zajištění provozu a uvedení do stavu nových budov před předáním. Takto byla uzavřena i koncesní smlouva mezi ÚVN a koncesionářem PMHC a.s.
 •  Dne 24.5.2010 byl projekt skutečně schválen. Termín předložení vládě k rozhodnutí byl avizován již v rámci připomínkového řízení, a to ve vazbě na smlouvy o financování, jejichž nabídku vázaly banky do 31.5.2010.
 •  Projekt PPP řeší skutečné odložené financování výstavby během následného provozu celého komplexu, nicméně výhoda řešení projektu formou PPP je zdůvodněna ve vládním materiálu a znamená 10% zvýhodnění oproti řešení projektu běžnou veřejnou zakázkou.
 •  Tři ze čtyř zájemců nebyli vyloučeni. V rámci posouzení kvalifikace byli všichni zájemci vyzváni dle § 59 odst. 4 ZVZ k objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
 •  V rámci posouzení kvalifikačních kritérií provedla kvalifikační komise omezení počtu zájemců dle objektivních kritérií stanovených v kvalifikační dokumentaci na 3 nejvhodnější zájemce, a to GEOSAN GROUP a.s., PPP CONSTRUCTION CZ s.r.o. a Prague Military Hospital Concession, a.s.
 •  Nabídku podali uchazeči PPP CONSTRUCTION CZ s.r.o. a Prague Military Hospital Concession, a.s.
 •  U nabídky uchazeče PPP CONSTRUCTION CZ s.r.o. však byly zjištěny nedostatky takového charakteru, že je nebylo možné odstranit vysvětlením dle § 76 odst. 5 ZVZ, a hodnotící komise tudíž vyřadila nabídku tohoto uchazeče, přičemž uchazeč byl Zadavatelem následně vyloučen ze zadávacího řízení. Proti rozhodnutí zadavatele nebylo podáno odvolání.
 •  Majetkové vztahy a vazby byly podrobně popsány ve vládním materiálu a současně jsou uvedeny v uzavřené koncesní smlouvě. Podíl financujících subjektů, zástupců facility managementu, developerů, stavebních firem a investičních společností na koncesionáři je obvyklý při obdobných projektech PPP v zahraničí. Změna jakýchkoliv vazeb během realizace projektu podléhá souhlasu státu.
 •  Projekt „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště“ má název charakterizující stěžejní objekty a provozy celého projektu. Bazén, vojenská kaple, informační centrum a kancelář bezpečnostní ostrahy je součástí objektu ubytovny personálu se samostatným vchodem. Nový vstupní prostor do ÚVN Praha souvisí s architektonickou změnou vjezdu do ÚVN z druhé strany oproti stávajícímu stavu.
 •  MO ani ÚVN Praha nedala požadavek na větší počet plavčíků. Počet plavčíků je zákonem stanovený pro všechny plavecké areály s ohledem na bezpečnost návštěvníků. Napojení nových objektů na stávající podzemní chodby v rámci ÚVN je spojeno s charakterem vojenského areálu a požadavky na akreditaci ÚVN v rámci JCI. Není možné vyčlenit nové objekty z bezpečnostního perimetru ÚVN Praha, které musí splňovat podmínky NATO.
 •  Zisk ÚVN Praha není determinován pouze příjmem z pronájmu komerčních prostor a hotelu. Další navyšování příjmů je stanoveno v platebním mechanismu uzavřené smlouvy a je spojen mj. s obsazeností hotelu a konferenčních prostor nad rámec stanovené kapacity.
 •  Výše úroků je již zahrnuta v celkové ceně projektu, tj. v 2,6 mld. Kč. Dluhová služba je financována s podporou MF ČR v ročním objemu cca 35 mil. Kč.
 •  Podpora projektu PPP v ÚVN Praha jako pilotního projektu, který je nejen výhodný pro resort MO, ÚVN Praha i Prahu 6, ale i otevírá možnosti realizace dalších projektů formou PPP v rámci dopravní infrastruktury. Podpora byla doložena v rámci připomínkového řízení jednotlivými resorty a participací MF na částečné úhradě služebného.