Cílem je co nejefektivnější řízení

Autor: Redakce

K 1. lednu 2016 byla zřízena kancelář pro řízení strategických projektů a vnitřních procesů. Odpovídá za výkon činností spojených s projektovým řízením a podílí se na řízení projektového portfolia v působnosti Ministerstva obrany.

Kancelář především usměrňuje přípravu a realizaci strategických a zvlášť významných projektů zaměřených na rozvoj, ale také na udržení ozbrojených sil ČR včetně mezinárodních projektů vyzbrojování, projektů v oblasti zvyšování efektivity interních procesů MO a budování informační podpory interních procesů. Spolupracuje s ostatními organizačními prvky MO a GŠ AČR v jednotlivých fázích životního cyklu projektů. Do její náplně patří také správa Procesního modelu resortu Ministerstva obrany a související průběžná analytická činnost zaměřená na kontinuální zlepšování interních procesů. Kancelář převzala úlohu Programové kanceláře „Programu optimalizace fungování interních agend resortu MO“ s 22 optimalizačními projekty, s cílem zefektivnit chod resortu.

„Krátce po svém nástupu do funkce jsem si jako jeden z klíčových úkolů stanovil optimalizovat fungování resortu obrany tak, abychom maximálně efektivně a hospodárně využívali dostupné zdroje státního rozpočtu. Nejprve ve spolupráci s poradenskou firmou KPMG proběhl audit procesů klíčových agend, rozšířili jsme tým o zkušené odborníky a první výsledky se začínají už projevovat,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický k Programu optimalizace, který byl zahájen loni v lednu.

„Kromě dokončení Programu optimalizace máme do letošního roku za cíl stabilizovat chod projektové kanceláře, vypracovat metodiku projektového řízení v resortu a postupně implementovat systém projektového řízení pro práci týmů strategických projektů resortu,“ vysvětluje Zuzana Lieblová, manažerka Programu optimalizace fungování interních agend resortu MO. V působnosti kanceláře bude sledování stavu a vývoje rizik a identifikace problémových oblastí, které by mohly ohrozit úspěšné dokončení daných projektů. Kancelář bude spravovat databázi projektů a připravuje systém reportingu  o stavu projektů pro jednotlivé úrovně řízení. „Bude mít roli meziprojektového koordinátora a v případě potřeby navrhne opatření s cílem optimalizovat vynakládané zdroje,“ dodává Lieblová.

22 optimalizačních projektů

Optimalizační projekty se týkají oblastí strategie, podpůrných procesů (plánování, rozpočtování, nákup, řízení majetku, řízení lidských zdrojů), IT podpory procesů, organizačního a administrativního řízení a řízení rizik.

 „Některé z projektů byly již dokončeny, vlastníkem projektu byla schválena závěrečná zpráva a výsledky práce jsou již ve fázi implementace do chodu agend MO. U jiných projektů pak na základě dosavadního průběhu realizace došlo k jejich modifikaci,“ hodnotí stav projektu náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Daniel Koštoval, který je zároveň předsedou řídícího výboru Programu optimalizace fungování interních agend resortu MO.

Řízení Programu se nyní maximálně soustředí na projekty s nejvyšší prioritou. Jedná se o projekt AP12, s cílem optimalizovat proces plánování a rozpočtování a navazující akviziční proces. Vzhledem k tomu, že optimalizované procesy plánování budou generovat požadavky na zásadní změny v IT podpoře, v listopadu minulého roku byla ustanovena společná řídící rada projektu AP12 a projektu IAPV. Nejvyšší prioritu má i projekt AP4, připravující opatření ke zvýšení míry elektronizace tvorby a oběhu dokumentů. Mezi projekty s nejvyšší prioritou patří Projekt AP1-A, který si klade za cíl optimalizaci procesu obranného plánování a stanovení strategických cílů resortu MO. V realizační fázi je již projekt Komplexní analýza IT a příprava IT strategie.

„Tímto bych chtěl poděkovat nejen projektovým manažerům a projektovému týmu, ale také všem ostatním zaměstnancům, kteří napomohli procesu optimalizace svými podněty a zkušenostmi. Pevně věřím, že s vaší pomocí se nám podaří klíčové projekty Programu optimalizace úspěšně dokončit v  letošním roce,“ dodává na závěr ministr Stropnický.