9. prosinec - Mezinárodní den boje proti korupci

Autor: plk. Lubor Barnáš

31. října 2003 přijalo Valné shromáždění OSN Úmluvu proti korupci. Zároveň byl touto úmluvou stanoven 9. prosinec Mezinárodním dnem boje proti korupci.

Přestože Česká republika doposud úmluvu neratifikovala, snaží se současná i předchozí vlády různými způsoby a s různým výsledkem korupční rizika i korupci samotnou řešit a potírat.

Ministerstvo obrany České republiky se velmi důsledně zabývá bojem proti korupci již od roku 2002. V roce 2004 byl přijat interní protikorupční program MO, který byl několikrát novelizován a v současné době platí Aktualizovaný resortní protikorupční program (ARPP). Gestorem koordinace a implementace protikorupčních opatření je Inspekce ministra obrany (IMO), která spolupracuje s jednotlivými gestory činností, které ARPP vyhodnocuje jako rizikové. IMO též využívá zkušenosti získané při mezinárodní spolupráci s Transparency International a zapojení do programu Budování integrity realizovaného NATO.

V souladu s ARPP jsou dlouhodobě realizována preventivní i represivní opatření. K jejich naplňování mimo jiné přispívá provoz schránky elektronické pošty korupce@army.cz pro přijímání a vyřizování podání a stížností ve věci korupce, a provádění vnitřních kontrol zaměřených na plnění protikorupčních opatření a vyhledávání případů korupce. Tyto případy korupce se pro latentnost korupce obtížně vyhledávají a prokazují, ale přesto je možné jmenovat z oblasti represe případ zjištění závažného korupčního jednání, ukončení jeho vyšetřování pro podezření ze spáchání dvou trestných činů a probíhající trestní řízení (z důvodu porušení povinností při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby) související s realizací veřejné zakázky na dodávku zboží resortu obrany.