10. prosinec – Den lidských práv

Autor: Lenka Marečková, Hlavní inspektorka ochrany lidských práv MO

Z preambule Všeobecné deklarace lidských práv: „U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve kterém lidé, zbavení strachu a nouze, se budou těšit svobodě projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu, že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být člověk donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku…“

Každoročně desátého prosince si připomínáme přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, prvního mezinárodního dokumentu, který stanovil katalog základních práv a svobod.

Jde o první právní všeobecné uznání základních svobod a práv každého člověka bez rozdílu kulturních a náboženských kořenů, rasy, pohlaví a místa původu, a východiska, která sdílejí, a z nichž vycházejí všechny pozdější mezinárodní dokumenty o lidských právech, jako je ochrana života, respekt k člověku, ochrana lidskosti proti bezpráví.

Druhá světová válka, fašismus a nacismus, které přinesly světu tolik utrpení, se paradoxně staly impulsem k přijetí prvního katalogu základních práv a svobod, porozumění jejich důležitosti a významu pro lidské soužití v míru a prosperitě. Od této doby existuje mezinárodní shoda na tom, že lidská práva jsou základem každého právního státu a demokracie. Právní zakotvení základních lidských práv a svobod a jejich ochrana se stala hlavní právní pojistkou proti zneužívání práva a moci, diktaturám a totalitě.

Právě zakotvením základních lidských práv a svobod do naší Ústavy a přihlášením se ke katalogu základních lidských práv a svobod přijetím ústavní Listiny jako hodnotového systému nového státu jsme deklarovali zásadní odlišnost oproti předchozímu totalitnímu státu.

Den lidských práv, kdy si připomínáme nejen přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, jakkoli stála na počátku rozvoje mezinárodního práva lidských práv, ale smysl celého tohoto procesu, je příležitostí zastavit se a zamyslet, zda lidským právům přikládáme význam, který mají pro existenci života v míru a svobodě. Zda si uvědomujeme, jaký vztah mají k naší státnosti i jejich význam a důležitost pro demokracii. Že nejde o prázdná slova, ale elementární hodnoty, jež nás odlišují od totalit.

Za účelem co nejlepší ochrany lidských práv byla na ministerstvu obrany již takřka před 15 lety zřízena funkce hlavního inspektora lidských práv, na něhož se nejen zaměstnanci, ale i vojáci z povolání, mohou se svými stížnostmi na porušení lidských práv obracet přímo mimo jinak stanovený služební postup. Hlavní inspektor lidských práv zastupuje resort v Radě vlády ČR pro lidská práva a podílí se na činnosti poradních výborů Rady vlády pro lidská práva.

Pozornost věnovaná problematice lidských práv se odráží i v nově připravované komplexní koncepci ochrany lidských práv v resortu obrany, na jejíž přípravě se podílejí jak zástupci resortu, tak i řady nevládních organizací.