Ministerstvo obrany » Informační servis » Příprava návrhu věcného záměru zákona "o branných spolcích"

Příprava návrhu věcného záměru zákona "o branných spolcích"

Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem.

JFK

https://www.facebook.com/groups/370196673382830/

Dnem 24. července 2017 bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení k návrhu věcného záměru zákona o připravenosti občanů k obraně státu, který Ministerstvo obrany zpracovalo na základě usnesení vlády ze dne 5. června 2017 č. 431 k přípravě návrhu věcného záměru zákona, kterým budou vytvořeny právní podmínky pro zvyšování fyzické zdatnosti obyvatel České republiky, jejich znalostí a dovedností a vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by mohli využít k obraně státu.

Připomínkové řízení k návrhu věcného záměru zákona končí dnem 11. srpna 2017.

Materiál detailně rozpracovává záměr Ministerstva obrany vytvořit mezi občanem a Českou republikou kvalitativně nový, partnerský vztah umožňující využívat individuálních schopností, znalostí a dovednostní fyzických osob ke zvyšování odolnosti státu a současně umožnit na základě dobrovolnosti a mimo výkon branné povinnosti přípravu občanů na řešení životních situací v nestandardních situacích, posilovat jejich sociální odpovědnost, úctu k sobě i druhým, stejně jako zvyšovat jejich fyzickou připravenost a mravní hodnotu.

Návrh sleduje veřejný zájem i aktivity občanů

„Návrh považuji za velmi přínosný pro všechny strany, neboť sleduje jak veřejný zájem, tak podporuje aktivity občanů v zapojování se do „věcí veřejných“ prostřednictvím svých koníčků a dovedností. Stát tak poprvé ve své historii oceňuje bohatství, které je vytvářeno schopnostmi a znalostmi jeho obyvatel, a nabídkou na jejich rozvíjení vytváří předpoklady pro zvyšování odolnosti jedinců, a tím celé České republiky. Za velmi významnou součást tohoto dlouhodobého projektu pak považuji, že fyzický výcvik je spojován se vzděláváním, výchovou k odpovědnosti, sounáležitosti k místu, ve kterém žijeme, popřípadě týmu, s nímž sdílíme své sociální role, stejně jako s výchovou k mravnosti a úctě k sobě i druhým,“ říká ministr obrany Martin Stropnický.                      

Návrhem věcného záměru zákona jsou posuzovány možnosti řešení budoucí právní úpravy spolupráce státu a občana v rámci jeho přípravy k obraně státu, resp. přípravy k podpoře plnění úkolů ozbrojených sil v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Materiál vyhodnocuje možnosti a podmínky takové spolupráce, a to včetně nabídky státu zapojit se dobrovolně do aktivit směřujících ke zvyšování fyzické zdatnosti a psychické odolnosti, zvládání životních situací v nestandardních podmínkách, získávání nových poznatků a informací. K tomu jsou pro občany vytvářeny motivační pobídky tak, aby dobrovolným zapojením se do výcviku, výchovy nebo osvěty byla k obraně státu v obecné rovině připravena velká část obyvatelstva. Adresáty úpravy jsou proto všichni obyvatelé České republiky v širokém věkovém, vzdělanostním nebo dovednostním spektru, ale také v celé škále možností jejich fyzické zdatnosti a zdravotní dispozice.  

Široká nabídka možností a variantních podmínek

Pracovní koncepce uvedeného záměru Ministerstva obrany předpokládá vytvoření široké nabídky možností a variantních podmínek také například pro zvyšování fyzické zdatnosti občanů, jejich znalostí a dovedností v oblasti zdravovědy, orientace v terénu, popřípadě jiných aktivit, jejichž zaměření je možné využít ve prospěch obrany České republiky.

Předložením materiálu Ministerstvo obrany jednak naplňuje své koncepce a dlouhodobé záměry v oblasti posilování obranyschopnosti České republiky, jednak reaguje na zjevně patrný celospolečenský jev, že spolu s měnící se bezpečnostní situací ve světě a detekováním stále nových bezpečnostních hrozeb se zvyšuje také odpovědnost občanů za stát a ochranu jeho hodnot.

Návrh věcného záměru zákona se kromě jiného zabývá také vyhodnocením možností, za jakých by bylo možné pro Českou republiku využít výjimky podle čl. 6 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o kontrole nabývání a držení zbraní s tím, že implementace směrnice je plně v působnosti Ministerstva vnitra, avšak základní podmínky pro dobrovolný výcvik střelců k obraně státu musí stanovit Ministerstvo obrany.

Příprava návrhu věcného záměru zákona "o branných spolcích"

Spolupráce se spolky a zájmovými organizacemi

„Chceme co nejvíce podporovat zájmy a dovednosti obyvatel ČR a intenzivní spoluprací se spolky a zájmovými organizacemi současně zvýšit naši obranyschopnost. Věcný záměr zákona nechceme psát za zavřenými dveřmi, ale rádi bychom zapojili širokou veřejnost. Budeme proto vděční za všechny názory a podněty, které se objeví na diskusním fóru na Facebooku."

Ministr obrany  MgA. Martin Stropnický

Ministerstvo obrany zřídilo diskusní skupinu k návrhu zákona „o branných spolcích“

DISKUZNÍ SKUPINA - Branné spolky (facebook.com)


Své podněty a návrhy k věcnému záměru zákona můžete také zasílat na email:

Odbor legislativy a práva

vecnyzamer@email.cz


Zpravodajství: