Ochrana osobních údajů v resortu Ministerstva obrany

Realizace ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo obrany (správce) svými služebními orgány nebo jinou právnickou osobou jako smluvním partnerem zaměstnavatele (zpracovatel) zpracovává osobní údaje zaměstnanců resortu v rozsahu a pro účel vyplývající z obecně závazných právních předpisů:

 • zák. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (např. § 10 odst. 1 písm. a),
 • zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu (např. § 35ba, § 35c),
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (§ 13c),
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák. č. 451/1991 Sb., tzv. lustrační zákon,
 • nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání,
 • Vyhl. MO č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna,
 • Vyhl. MO č. 264/1999 Sb., o poskytování studijního volna vojákům z povolání,
 • Vyhl. MO č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu,
 • Vyhl. MO č. 454/2002, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání,
 • nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci,
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 • vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP, aj.

Poskytnuté osobní údaje soustřeďují personální orgány vojenské součásti (útvaru, zařízení po dobu trvání služebního (pracovního) poměru. Osobní údaje jsou vedeny v listinné podobě na formulářích, které zaměstnanec dobrovolně poskytl v souvislosti s přijetím do služebního (pracovního) poměru a v osobním spise. Na jejich základě jsou zároveň vedeny v elektronické podobě v Informačním systému o službě a personálu. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze služebním orgánům, které jsou zaměstnanci nadřízeny, personálním orgánům a orgánům finanční služby a dalším osobám a institucím stanoveným zvláštním zákonem  *).

Pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo obrany, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel (tímto může být např. organizační celek resortu) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Ministerstvo obrany nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby Ministerstvo obrany nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V případě nevyhovění této žádosti má fyzická osoba právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Podání žádosti postupem podle bodu a) a b) nevylučuje, aby se fyzická osoba obrátila se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud fyzické osobě vznikne v důsledku zpracování jejích osobních údajů jiná než majetková újma, může při uplatňování nároku postupovat podle zvláštního předpisu (§ 13 občanského zákoníku). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Ministerstva obrany nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Ministerstvo obrany plní úkoly podle této informace pracoviště ochrany osobních údajů sekce personální MO a v rámci této činnosti zpřístupňuje informace o jednotlivých zpracováních osobních údajů v rozsahu stanoveném v § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, tedy o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích subjektů údajů, kategoriích příjemců a době uchování.

K získání informací lze užít spojení pomocí faxového čísla 973 212 186, telefonního čísla 973 212 149, dále poštovní adresy Ministerstva obrany, případně e-mailové adresy e-podatelnaMO@army.cz.

Každý požadavek bude posouzen z hlediska požadovaných informací a zodpovězen požadovanou formou.

*) Např. § 138 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti nebo § 312 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.


Kontaktní osoba: Ing. Karel Bureš, tel.: 973 214 418

2. listopadu 2018