Rovné příležitosti mužů a žen

Vedení resortu Ministerstva obrany (dále MO) věnuje rovným příležitostem žen a mužů pozornost již od roku 2000, systematicky pak od roku 2002. Dne 31. prosince 2001 schválil ministr obrany dokument „Priority a postupy resortu MO při prosazování principu rovných příležitostí mužů a žen“ a od 1. 1. 2002 bylo, v rámci stávající systemizace vytvořeno jedno pracovní místo pro zaměstnankyni, která agendu rovných příležitostí pro muže a ženy v resortu MO koordinuje (usnesení vlády č. 456 ze dne 9. 9. 2001).

Aktuální resortní opatření

V souladu s vládním programovým dokumentem k rovným příležitostem žen a mužů a na základě rozhodnutí ministra obrany nabyl účinnosti interní normativní akt – rozkaz ministra obrany č. 29/2002 Věstníku MO „Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti Ministerstva obrany“ (dále RMO). K tomuto RMO byla vydána služební pomůcka Pers-51-1 „Rovné zacházení s muži a ženami“. Jejím účelem je napomoci jednotné realizaci ustanovení uvedeného RMO pokud jde o vysvětlení základních pojmů, pokud jde o prevenci, možné postupy při zjištění případů diskriminace, práva postižené osoby a případné sankce. Dílčím/pracovním dokumentem, který je zastřešen RMO, jsou Priority a postupy resortu MO při prosazování principu rovných příležitostí mužů a žen na daný výcvikový rok. Tento odráží změny vládního programového dokumentu k rovným příležitostem žen a mužů, a to na základě usnesení vlády. Resortní opatření vymezují úkoly v oblasti tvorby právních předpokladů, vzdělávání, mediální, statistické a analytické činnost a v oblasti spolupráce a kontroly.

  1. Přehled dokumentů:

     

  2. Další informace pro vojáky a vojákyně a občanské zaměstnance a zaměstnankyně k problematice rovných příležitostí žen a mužů:


Za obsah a aktualizaci odpovídá: Mgr. Bronislava Jonitová, koordinátorka problematiky rovných příležitostí v resortu MO, tel. 973 212 140, e-mail: jonitovb@army.cz

2. listopadu 2018