Reakce na zavádějící článek LN o třetím odboji

Autor: Petr Medek, tiskový mluvčí MO

Tvrzení v článku Petra Zídka „Stát ocení za odboj muže ze skupiny, která vraždila“ (LN, 27. 2.) jsou zavádějící. Autor vychází z neúplných a jednostranných informací a vůbec nepožádal o stanovisko Ministerstvo obrany, které osvědčení o protikomunistickém odboji vydává.

Agenda třetího odboje je rozsáhlá, v některých případech je rozhodování složité. Ministerstvo obrany výhradně postupuje tak, aby rozhodnutí bylo v souladu se zákonem. Vydáno dosud bylo 832 osvědčení, 1313 žádostí bylo zamítnuto.

Stejně jako u ostatních žadatelů, i v případě pana Michala Legdana byla ve správním řízení důkladně posouzena historiky i právníky zainteresovaných složek (MO, ÚSTR, ABS). Teprve po prostudování všech stanovisek pracovníci odboru pro válečné veterány MO kladně rozhodli o vydání osvědčení.

Autor v článku uvádí, že Ministerstvo obrany v roce 2012 žadatele informovalo, že odbojovou činnost nevyvíjel. Takové tvrzení svádí k domněnce, že nyní došlo k účelovému přehodnocení postoje. V roce 2012 však šlo pouze o seznámení s podklady, které se zasílá žadatelům před vydáním rozhodnutí. Účastník řízení tak dostává možnost doložit další podklady a důkazy o odbojové činnosti. O vydání osvědčení bylo rozhodnuto až nyní, po zpracování a prostudování všech odborných stanovisek.

Na základě shromážděných podkladů MO ČR vydalo 21. ledna 2015 osvědčení, že činnost pana Legdana splňuje podmínky vymezené zákonem č. 262/2011 Sb. Pan Legdan byl aktivní ve skupině, jejíž činnost spočívala v provádění různých protikomunistických akcí (letákové akce, shromažďování informací), včetně sabotáží (poškozování provozu podniků, zapálení stohů JZD, zničení světelného signalizačního zařízení atd.) a přípravy na případný konflikt, při kterém by se skupina s nutnou výzbrojí postavila proti komunistickému režimu. Tato činnost jednoznačně naplňuje požadavky zákona pro vydání předmětného osvědčení.

Ministerstvo musí každou žádost o vydání předmětného osvědčení posuzovat individuálně, zejména s ohledem na konkrétní postoje a přesvědčení jednotlivých účastníků a jejich skutky, jak ukládá ministerstvu výše uvedený zákon. Není možné automaticky neocenit jednoho člena skupiny z důvodu, kdy se ostatní členové skupiny dopustí zavrženíhodného jednání, na kterém však žadatel nemá žádný podíl. Někteří členové skupiny, ve které působil pan Legdan, skutečně prováděli kriminální činnost, což již bylo posuzováno v rámci hodnocení žádostí těch členů skupiny, které byly ministerstvem zamítnuty. Pan Legdan se ovšem žádným způsobem nepodílel na takových aktivitách skupiny, které je možno posoudit jako zavrženíhodné, ani o nich nevěděl (dozvěděl se o nich až při soudním jednání).

Článek Petra Zídka považuje ministerstvo za jednoznačně účelový. Dokládá to i skutečnost, že Petr Zídek ve starším článku (LN, 29. 6. 2013) označuje skupinu, jejímž členem byl pan Legdan, jako protikomunistickou, zatímco v dnešním článku se o ní vyjadřuje jako o skupině kriminální.