Reakce na článek Petra Blahuše z parlamentnilisty.cz „Tohle si Vondra za rámeček nedá. „50 mega“ na externí právníky

Autor: Mira Třebická, komunikační manažerka náčelníka Generálního štábu Armády České republiky

Vážený pane redaktore,

již dne 11. května 2012 jsem Vás písemnou formou žádala (reakce na Vaše články, týkající se budoucnosti aktivních záloh či nefunkčnosti internetu nikoli však intranetu pod názvem „Redaktor parlamentnichlistu.cz trpí nedostatkem kvalitních a odborných informací.“) o to, abyste si své nepodložené informace ověřoval na patřičných místech.
Tentokrát použiji Vaše slova a znovu Vás žádám. Dejte si, prosím, za rámeček: „Pakliže budu chtít veřejnosti sdělovat odborné informace, budu je konzultovat s příslušnými odborníky.“

Takže k Vašim domněnkám, cituji: „Právníky má každý útvar, obrana má také Úřad státního odborného dozoru, přímo v rámci Vondrova kabinetu je pak kromě sekce legislativní a právní také Úřad dohledu nad akvizicemi. Generální štáb zase má odbor interního auditu, který ovšem také spadá přímo pod ministra. Generální štáb má Inspektorát AČR, což je obdoba Inspekce ministra obrany, ve kterém jsou také právníci. Tabulky právníků jsou i na každé sekci, včetně těch spadajících pod náčelníka GŠ AČR, jako je Společné operační centrum či Sekce rozvoje druhů sil – operační sekce,“ řekl parlamentnimlistum.cz zdroj z Vondrova ministerstva obrany.“


A nyní fakta:

Součástí GŠ AČR je Inspektorát NGŠ, který je především kontrolním orgánem NGŠ AČR odpovědným za realizaci vnitřní kontroly v rozsahu stanovené působnosti NGŠ AČR u organizačních celků rezortu obrany v podřízenosti NGŠ AČR, pokud ji právní nebo vnitřní předpis nesvěřuje jiným subjektům, a za zabezpečení právní podpory velení AČR, sekcí a samostatných odborů ministerstva v podřízenosti NGŠ AČR. Inspektorát NGŠ se skládá z oddělení kontroly a právního oddělení v počtu 10 právníků.

Právní oddělení Inspektorátu NGŠ řeší specifika právní služby AČR a jeho působnost je odlišná od působnosti Inspekce ministra obrany. Do jeho působnosti patří zejména vedení řízení ve věcech služebního poměru v prvním a druhém stupni, vedení řízení ve věcech kázeňských přestupků v prvním a druhém stupni, vydávání právních stanovisek a odborných právních pokynů, posuzování právních předpisů a vnitřních předpisů, posuzování mezinárodních smluv, memorand o porozumění a technických ujednání a další. Příslušníci právního oddělení Inspektorátu NGŠ se účastní zahraničních operací jako právní poradci velitelů úkolových uskupení.

Na jednotlivých sekcích a samostatných odborech GŠ AČR nejsou vytvořena místa právníků. Jedinou výjimkou je Společné operační centrum MO, kde je vytvořen referát právní podpory v počtu 2 právníků, který řeší specifika právní podpory ve vztahu k zahraničním operacím.

Těchto 12 právníků má mimo výše uvedené v kompetenci i aplikaci práva ozbrojeného konfliktu, což je například v případě probíhajícího konfliktu v Afghánistánu zcela klíčová oblast. Dále problematika použití síly má naprosto zásadní vliv na úspěšnost a vnímání operace. Mimo to je příprava a nasazení vojenských právních poradců i mezinárodním závazkem ČR. Uvedení právní poradci jsou nasazováni přímo do operace a vzhledem k jejich specifické odbornosti je jejich nahrazení civilními právníky zcela nemyslitelné. Výše uvedený výběr právních služeb v žádném případě nemůže nahradit vojenské právní poradce a ani to není záměrem.

Tvrzení, že právníci jsou i na všech útvarech AČR je rovněž zavádějící. Místa právníků jsou vytvořena na operačních velitelstvích, brigádách a praporech. Do jejich kompetence spadá řešení veškeré právní agendy daného útvaru, tedy např. vedení řízení ve věcech služebního poměru, vedení řízení ve věcech kázeňských přestupků, právní podpora podřízených útvarů a jiné. Na většině útvarů praporního a rotního typu jsou vytvořena místa starších specialistů právní služby, v hodnostech praporčíků, kteří musí absolvovat školení právní služby. Starší specialista právní služby může poskytovat právní pomoc vedoucímu organizačního celku zejména při řešení škod, úrazů a přestupků. Tomu samozřejmě odpovídá i jejich zařazení do platové třídy, která je tudíž samozřejmě nižší než u graduovaných právníků. V tomto se AČR neliší od jakéhokoliv orgánu státní správy. Struktura právní služby odpovídá rozkazu ministra obrany č. 29/2010 Věstníku Právní podpora v rezortu Ministerstva obrany.

Také informace, že náčelníkovi GŠ AČR je podřízen Odbor interního auditu, kterou Vám Váš zdroj poskytl, je zcela zavádějící. Odbor interního auditu NENÍ součástí GŠ AČR.