e-podatelnaMO@army.cz

Elektronická podatelna Ministerstva obrany České republiky.

Motiv podatelny

 • Elektronická podatelna MO je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.
 • Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Možnosti elektronického podání:

 1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny Ministerstva obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, a to v době od pondělí do pátku od 07:30 hod. do 16:00 hod.
 2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu e-podatelna
 3. Prostřednictvím webového rozhraní pro e-podatelna

Požadavky na elektronická podání:

Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Maximální souhrnná velikost jednoho e-podání (včetně všech připojených příloh) je 2 MB.

Přípustné formáty elektronického podání:

 • *.htm, *.html (hypertextový dokument)
 • *.txt (prostý text)
 • *.rtf (dokument v textovém standardu RTF)
 • *.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader)

Příjem a zpracování elektronických podání:

Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny.

Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.

Zaměstnanci určení pro zajištění provozu elektronické podatelny:

 • Dagmar Čižmárová
 • Anna Olexová

Odesílatel může rovněž požádat, aby mu zpráva o přijetí podání byla zaslána klasickou písemnou formou a také požádat, aby další komunikace s podatelnou byla realizována písemnou formou.


Kontaktní osoba: Zdena Kosková, tel.: 973 200 188

Aktualizováno: 1. listopadu 2018