Svobodný přístup k informacím

Kontaktním místem k získání informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Kancelář ministra.

Ministerstvo obrany poskytuje informace fyzickým i právnickým osobám podle zákona číslo 106/1999 Sb. *.pdf , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ilustrační foto: motiv - sbírka zákonů

 

⇒Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpovědi na žádosti z let 2007 - 2017

Povinně zveřejňované informace

Částka 143, Sbírka zákonů č. 442/2006 Sb. *.pdf, Strana 6149
ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Ministerstvo obrany České republiky

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Základem existence Ministerstva obrany je článek 79 odst. 1 Ústavy České republiky, který stanoví, že ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. Tímto zákonem je zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. (pokračování)

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, jiné možné spojení

Ministerstvo obrany České republiky
Kancelář ministra

Tychonova 221/1
160 01 Praha 6 - Hradčany
tel.: 973 201 111 (spojovatelka)
fax: 224 324 869

e-podatelna (http://www.army.cz/Poe) (prostřednictvím webového rozhraní)

Datové schránky Ministerstva obrany ČR

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

 • Číslo konkrétního účtu Vám bude sděleno na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu: cuaf.ucetnictvi@army.cz

6. IČ

 • 60162694

7. DIČ

 • CZ60162694

8. Základní údaje o rozpočtu povinného subjektu za aktuální rok a minimálně za jeden předchozí rok

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

 • e-podatelna (prostřednictvím webového rozhraní) - zejména dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • písemně na adrese: Ministerstvo obrany České republiky, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
 • telefonem nebo e-mailem, které jsou uvedeny na jednotlivých stránkách složky (organizace/úřadu/instituce) ministerstva na tomto webu

Samostatně, dle stejných pravidel jako Kancelář ministra, poskytují informace tyto vojenské subjekty, státní a příspěvkové organizace resortu obrany:

Vojenské subjekty

Státní příspěvkové organizace
(vše www)

 

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Informace viz bod č. 9.

Lhůta pro poskytnutí informací činí 15 dnů od doručení žádosti, v některých složitějších případech je možno jí prodloužit o 10 dnů.

11. Místo, lhůty a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech

Rozklad se podává na MO jako orgánu prvního stupně. Zde bude rozklad posouzen a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, bude následně předložen ministrovi obrany, který ve lhůtě 15 dnů od předložení vydá rozhodnutí, proti kterému již není odvolání.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

Žádosti o informace se podávají volnou formou.

13. Životní situace související s resortem MO

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Nejdůležitějšími předpisy, které upravují právo žádat informace jsou:

 • Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Uvedené předpisy jsou zveřejněny ve sbírkách zákonů, které lze vyhledat na internetu nebo v knihovnách.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Ministerstvo obrany stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad za poskytování informací:

16. Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací

17. Úřední deska


 

Kontaktní osoba: Mgr. Roman Hrabačka, tel.: 973 200 051, hrabackar@army.cz

Aktualizováno: 14. listopadu 2018