Ministerstvo obrany » Informační servis » Povinné informace » Střet zájmů

Jak podat a jak žádat o informace podle zákona o střetu zájmů

Zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, který nabude účinnosti dnem 1. září 2017, nově stanovuje jako veřejné funkcionáře také některé vojáky z povolání. Tyto stránky budou, při změně podávání čestných prohlášení, včas aktualizované.

A) PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Čestné prohlášení – oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, oznámení o příjmech, darech a závazcích, učiněné podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, lze podat evidenčnímu orgánu – sekci státního tajemníka MO:

  • osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence v listinné podoběručně nebo na PC vyplněný formulář, vytisknutý z:

Řádně vyplněné čestné prohlášení, zaslané ve vytištěné podobě, musí být na každé straně opatřeno datem a podpisem povinné osoby. V opačném případě bude čestné prohlášení vráceno jako neúplné.

Osobně lze podat čestné prohlášení (nesešité, bez obálky) níže uvedeným příslušníkům odboru řízení lidských zdrojů sekce státního tajemníka MO (budova MO – A, 1. poschodí, náměstí Svobody 471/4, Praha 6 – Dejvice):

  • evidenční orgán – vedoucí: Ing. František KUČERA, místnost č. 183;
  • evidenční orgán – pracovník: Mgr. Marie HRČKOVÁ, místnost č. 180.

V případě, že povinná osoba bude zasílat čestné prohlášení prostřednictvím držitele poštovní licence, postupuje v souladu s čl. 4 a 5 RMO č. 22/2008 Věstníku, Provedení zákona o střetu zájmů: Zalepenou obálku s Čestným prohlášením, označenou zřetelně slovy STŘET ZÁJMŮ a na místě odesílatele označenou osobním číslem povinné osoby vloží do další obálky opatřené adresou pro doručení:

MINISTERSTVO OBRANY
sekce státního tajemníka - registr střetu zájmů
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6.

Tuto obálku zašle výhradně do rukou adresáta (obálka s červeným pruhem nebo jako doporučená zásilka s dodejkou, s poznámkou nebo nálepkou DO VLASTNÍCH RUKOU).

 

Jednotlivé listy čestného prohlášení se   n e s p o j u j í  !

Po zaevidování čestného prohlášení v registru oznámení bude potvrzení o převzetí čestného prohlášení doručeno povinné osobě poštou nebo předáno evidenčním orgánem osobně.

B) JAK ŽÁDAT O NAHLÉDNUTÍ DO REGISTRU OZNÁMENÍ

Ministerstvo obrany poskytuje informace veřejnosti o možnosti nahlédnout do registru oznámení podávaných podle zákona č. 159/2006 Sb., ve znění zákona č. 216/2008 Sb., v působnosti Ministerstva obrany.

Zveřejnění poskytnutých informací

Zveřejnění poskytnutých informací podle § 5, odst. 3, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je umožněno nahlédnutím do registru oznámení Ministerstva obrany, podle § 13 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., prostřednictvím veřejné datové sítě na adrese https://z159.vera.cz/wrz1591/menu.nl nebo osobně u odboru řízení lidských zdrojů sekce státního tajemníka MO.

K nahlížení do registru oznámení Ministerstva obrany je nutné, v souladu s § 13, odst. 3, zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., podat písemnou žádost.

Formuláře žádostí o nahlížení do registru oznámení Ministerstva obrany jsou dostupné na výše uvedené elektronické adrese.

Žádost o nahlížení do registru oznámení Ministerstva obrany lze zaslat poštou na výše uvedenou adresu sekce státního tajemníka MO prostřednictvím veřejné datové sítě opatřenou zaručeným elektronickým podpisem na adresu www.stretzajmu@army.cz nebo předat osobně evidenčnímu orgánu.


Kontaktní osoba: Ing. František Kučera, tel.: 973 216 310

17. srpna 2017