Střet zájmů

Jak podat čestné prohlášení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon“).

A) Druhy oznámení, oznamované skutečnosti

Ve vztahu k registru oznámení https://cro.justice.cz (dále jen „registr") mají veřejní funkcionáři povinnost podávat formou čestného prohlášení oznámení o činnostech (§ 9 zákona), o majetku (§ 10 zákona) a o příjmech a závazcích (§ 11 zákona). Každý veřejný funkcionář má povinnost podat tato oznámení ve formě tzv. vstupního, průběžného a výstupního oznámení, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem.

  • Vstupní oznámení podle § 9, § 10 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 1 podává veřejný funkcionář do 30 dnů ode dne, kdy byl informován, že jej do registru oznámení zapsal podpůrný orgán. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonával ke dni zahájení výkonu funkce, dále majetek, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce a nesplacené závazky, které má ke dni předcházejícímu zahájení výkonu funkce.
  • Průběžné oznámení podle § 9, § 10 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 veřejný funkcionář podává vždy do 30. června kalendářního roku za předchozí kalendářní rok, a to po celou dobu výkonu funkce. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonával ke dni 31. prosince kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, dále majetek, peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, které nabyl v průběhu výkonu funkce, a nesplacené finanční závazky ve stavu ke dni 31. prosince kalendářního roku, za nějž se oznámení podává.
  • Výstupní oznámení podle § 9, § 10 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 veřejný funkcionář podává do 30 dnů ode dne, kdy byl informován, že podpůrný orgán zapsal do registru ukončení jeho výkonu ve funkci. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonává, dále majetek, peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, které nabyl v průběhu výkonu funkce a dosud neoznámil v průběžném oznámení, a nesplacené finanční závazky; všechny tyto skutečnosti veřejný funkcionář oznamuje ve stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Veřejný funkcionář (resp. osoba, která byla veřejným funkcionářem) je povinen výše uvedená oznámení činit i tehdy, jestliže nedojde ke skutečnostem, které jsou uvedeny v § 9 až § 11 zákona (jde o tzv. negativní oznámení).

Dále je veřejný funkcionář povinen podávat formou ústního čestného prohlášení

  • oznámení o osobním zájmu podle § 8 zákona při jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat. Oznamuje se poměr veřejného funkcionáře k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. Oznámení se podává ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování.

B) Způsob podávání oznámení

Oznámení podle § 9 až § 11 zákona podává veřejný funkcionář (resp. osoba, která byla veřejným funkcionářem) Ministerstvu spravedlnosti v elektronické podobě prostřednictvím registru oznámení https://cro.justice.cz. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení vydá veřejnému funkcionáři podpůrný orgán bezprostředně po zápisu stanovených údajů do registru oznámení.

           podpůrný evidenční orgán: Ing. František KUČERA, tel.: 973 225 657;
           zástupce: Mgr. Marie HRČKOVÁ, tel.: 973 225 660.

Oznámení do registru oznámení může veřejný funkcionář podat též prostřednictvím portálu veřejné správy datovou zprávou s ověřenou totožností veřejného funkcionáře způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Oznámení podávají veřejní funkcionáři ve struktuře a formátu, které jsou blíže specifikované vyhláškou č. 79/2017 Sb. Pro podávání jednotlivých oznámení existuje v rámci registru oznámení jednoduchý webový formulář obsahující základní kontrolní funkci stran správnosti a úplnosti oznamovaných údajů. Veřejní funkcionáři mají rovněž možnost rozpracovaný formulář uložit a po jeho kompletním vyplnění jej přímo prostřednictvím registru odeslat Ministerstvu spravedlnosti.

Po podání oznámení odešle Ministerstvo spravedlnosti veřejnému funkcionáři do jeho datové schránky informaci o uskutečněném a zaevidovaném oznámení (§ 12 odst. 5). (Neexistuje však povinnost všech veřejných funkcionářů si datovou schránku zřídit a zpřístupnit; informování tak bude vykonáváno pouze ve vztahu k těm veřejným funkcionářům, kteří datovou schránkou disponují.)

Na portálu www.justice.cz jsou v PDF ke stažení Nápovědy pro vyplnění oznámení veřejného funkcionáře.


Kontaktní osoba: Ing. František Kučera, tel.: 973 225 657

2. listopadu 2018